Author - Toomas Türnpuu

EAS turismisektori toetused

EAS-i veeburaris avanevate kriisitoetuste info on nüüd täismahus kättesaadav. Sihtgrupiks on käsitöö- ja suveniiripoed, majutusasutused, reisiettevõtjad ja Tallinna vanalinna restoranid. Huvi korral võtke ühendust ! toomas@majanduspartner.ee, tel 50 67751   Foto kirjeldus ei ole saadaval. Toomas Türnpuu

PRIA UUDISED

Oluline info PRIA maksis 2020. aastal toetusteks ligi 319 miljonit eurot

2020. aastal maksis PRIA ligi 21 600 kliendile kokku 318 944 996 eurot ameti poolt vahendatud toetusi. PRIA peadirektori asetäitja Kertti-Airin Pärli ütleb: „2020. aasta oli eriline, aga COVID-19 kriisiga seotud elukorralduse ootamatu muutus ei löönud meid rivist välja. Kiiresti viidi ellu muudatused töö korraldamises ja see tagas, et menetlus, kontroll ning väljamaksed jätkusid plaanitud kvaliteedis ja mahus. Lisaks suudeti sujuvalt ning kiiresti korraldada ka erakorraliste meetmete vastuvõtt. Oleme tänulikud nii klientidele, koostööpartneritele kui ka oma töötajatele. Öeldakse ju, et kett on nii tugev, kui seda on tema kõige nõrgem lüli. Nagu tõestas 2020. aasta, siis meie kett koosneb väga tugevatest lülidest!“ Sektorite vahel jaotusid toetused järgmiselt:

Keskkonnatoetused jõuavad klientideni

PRIA on alustanud 2020. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Veebruari keskpaigaks planeerib PRIA kümnekonna toetuse raames loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajatele välja maksta kokku üle 60 miljoni euro. Toetuste eelarved ja väljamaksete planeeritud algusajad (NB! Algusaeg tähistab toetuse esimeste väljamaksete tegemist. Kõik maksed teostatakse jooksvalt hiljemalt veebruari keskpaigaks.)
Meede Meetme eelarve Väljamaksete algusaeg
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) 500 000 11. jaanuar
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) 23 500 000 12. jaanuar
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) 40 000 12. jaanuar
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 6 500 000 12. jaanuar
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) 615 000 13. jaanuar
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 1 035 000 14. jaanuar
Loomade heaolu toetus (LHT) 7 000 000 20. jaanuar
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) 500 000 22. jaanuar
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) 22 000 000 1. veebruar
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) 100 000 10. veebruar
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) 563 500 10. veebruar

Sigade, lammaste ja kitsede teavitamise kokkuvõte

15. jaanuariks tuli põllumajandusloomade registrile esitada 31. detsembri seisuga peetavate sigade arv tegevuskohas ning 1. jaanuari seisuga peetavate lammaste ja kitsede arv.
Loomade arv Tegevuskohtade arv Klientide arv
Sead (31.12.2020. a seisuga) 316 737 107 75
Lambad (1.01.2021. a seisuga) 52 586 1 039 1 040
Kitsed (1.01.2021. a seisuga) 2 593 201 201

Õige aeg planeerida uute maade kasutusele võtmist 2021. aastal ja PRIA teavitamist piirimuudatustest

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis alanud aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused) kaudu. Varajane teavitamine tagab kevadel sujuvama taotlemise!

Jätkub põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide andmete uuendamine uute ortofotode alusel

­­Eelmisel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti põhjapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid, kui looduses on toimunud muudatused. Piiride uuendamine kestab aprilli alguseni. Uuendatud andmed jõuavad jooksvalt põllumassiivide veebikaardile ja e-PRIA teenusesse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused). Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel oluline põllumassiivide veebikaardil või e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ ise oma põllumassiividel silma peal hoida. „Põllumassiivide muudatused“ teenuses saab vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud ning kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või on see registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud. Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda. Selleks tuleb e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ esitada uus piir koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud. Hiiumaa ja Läänemaa põllumassiivid uuendatakse kõige hiljem. Seetõttu on need tervikuna praegu veel „Kinnitatud“ staatuses ja viimane uuendamise kuupäev jääb varasemasse aega.

Veebruaris toimub kalanduse toetustaotluste vastuvõtt COVID-19 mõjude leevendamiseks

17.-25. veebruarini võtab PRIA vastu kalanduse valdkonna COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamise toetustaotlusi. Korraga on avatud kaks meedet: „Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“. Toetused võimaldavad hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemist, mis tekkis 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini. Toetust saab taotleda, kui taotleja müügikäive on 2020. aastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse. Eelmainitud toetuste esimesed voorud toimusid 2020. aastal.

Mida leiti pindala- ja loomatoetuste kontrollide raames?

Võrreldes tavapäraste aastatega olid 2020. aastal kohapealse kontrolli valimimahud oluliselt väiksemad. Põhjuseks oli viiruse levikust tingitud Euroopa Komisjoni poolt määrusega (EL) nr 2020/532 kehtestatud erand, mis lubas 5% asemel kohapeal kontrollida vähemalt 3% pindalatoetuste taotlejaid. 2020. aastal kontrolliti nõuete täitmist kokku 619 taotleja juures. Kontrollis oli kokku ligikaudu 51 600 hektarit. PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo annab ülevaate kontrollides tehtud tähelepanekutest.

Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks. Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse. Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.

Alates märtsist kaob võimalus siseneda e-PRIAsse pangalingi kaudu

Riigi Infosüsteemi Amet annab teada, et alates 1. märtsist 2021 eemaldatakse pangalingid riigi autentimisteenusest ehk TARA keskkonnast. Seega tuleb ka e-PRIA kasutajatel, kes seni on e-PRIA portaali sisenenud TARA teenuse kaudu pangalingiga, valida edaspidi turvalisem autentimisvahend. e-PRIAsse saab siseneda ID-kaardi ja Mobiil-IDga ning läbi TARA teenuse ka Smart-IDga.

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit

Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel. Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

Hea teada

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

Uudiseid Maaeluministeeriumist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile põllumajandussektorile suunatud erakorralise toetuse eelnõu Tööd alustas Põllumajandus- ja Toiduamet Maaeluministeerium taotleb põllumajandussektorile koroonatoetuse maksmiseks riigiabi luba Euroopa Komisjonilt
www.pria.ee Facebook.com/EestiPRIA Tähe 4, Tartu 51010 Teenindusbürood avatud: E-K kell 9.00-16.00 Teenindame ainult eelbroneeringuga kliente
Looma- ja pindalatoetused 737 7679 Investeeringutoetused 737 7678 Registrid 731 2311 Infotelefonid töötavad E-R 9.00-16.00

KIK TAOTLUSVOORUD AVATUD

KESKKONNAPROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD!
Keskkonnaprojekte oodatakse esitama kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtjaid, ülikoole, haridusasutusi, korteriühistuid ja ettevõtjaid.
Toetust saab kaheksas valdkonnas:
☑️Atmosfääriõhu kaitse
☑️Kalandus
☑️Keskkonnateadlikkus
☑️Looduskaitse
☑️Merekeskkond
☑️Metsandus
☑️Ringmajandus
☑️Veemajandus
Taotlusi oodatakse KIKASe (kikas.kik.ee) e-keskkonna kaudu kuni 1. märtsini. Infopäevad toimuvad 20. jaanuaril ja 21. jaanuaril.

HEAK UUDISKIRI

AK uudiskiri

ETTEVÕTLUSE UUDISKIRI

12.01.2021

Maksuasjad korda!

Möödunud sügisel korraldas Maksu- ja tolliamet veebiseminari, kus selgitati eelmisel suvel avatud uue e-teenuse "Maksukäitumise hinnangud" tausta. Teenus on leitav e-Maksuametis ning võimaldab ettevõtjal näha ennast maksuhalduri pilgu läbi. Võimalikud ebakõlad ja puudused Maksuameti vaatest - selgitused ja soovitused veebiseminaril, mis on järelvaadatav SIIT

Veebikonverents: Toiduohutuse kommunikatsioon

Toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ja teemast huivtatud isikud on oodatud osalema Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud konverentsil, kus arutletakse erinevatel asjakohastel kommunikatsiooniga seotud teemadel - Milline on ettevõtte igapäevane suhtlus riigiasutuste, tarnijate ja tarbijatega? Kas ettevõttes on olemas vaidluste lahendamise süsteem ja kuidas see töötab? Jpm. Veebikonverents toimub 14.jaanuaril, osalemine tasuta, vajalik eelregistreerimine
Päevakava, lisainfo ja registreerimine

Töötukassa uued toetused

Tööjõukulude toetus Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kes toimetavad COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest puudutatud valdkondades. Täpsem info www.tootukassa.ee

Toetus töötajate digioskuste arendamiseks

Et töötajad ühe uuenevas digimaailmas hätta ei jääks, saab nüüd taotleda Töötukassast koolitustoetust. Tingimustega saab tutvuda www.tootukassa.ee

Patendiamet teavitab - toetus intellektuaalomandi kaitsmiseks!

Kaubamärgi või disainilahenduse registreerimist Euroopa Liidu või riiklikul tasandil kavandavad ettevõtjad saavad 2021.a. taotleda põhilõivu 50% hüvitamist. 2021. aastal on kokku viis taotlusperioodi.
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Sirge 2, 10618 Tallinn Tel: 656 6641 E-post: info@heak.ee
Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.

TÖÖTAMISEST RIIGIPÜHADEL

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad, kuid pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu, meenutab tööinspektsioon. Riigipühade eel ehk 23. ja 31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Riigipühade eel tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks kui inimene töötab osaajaga ainult kolm tundi päevas ei pea riigipüha eelsel päeval tööle tulema.
Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on sellega nõus, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppel rahas 1,5 kordselt. Summeeritud tööajaga töötajate ületunnid selguvad arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei tohi tööandja teda selleks sundida.
Riigipühal töötatud tundide eest tuleb töötajale maksta kahekordset töötasu sõltumata sellest, kas talle makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, ta töötab tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel. Kui töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud töötunnid tasustatakse aga tavalises korras. Lisatasu ei pea maksma sama vahetuse töötundide eest, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale.
Tööpäeviti saab nõu küsida tööinspektsiooni infotelefonil 6 406 000. Küsimuse võib saata ka e-postiga jurist@ti.ee. Infotelefon töötab 23. ja 31. detsembril kuni kella 13-ni. 24., 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril nõustamist ei toimu.

EVEA TUNNUSTAB

Hea EVEA liige!

EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata ja aidata praegusel raskel ajal ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid.   „Võtame ministrite avaldust kui toetust EVEA septembris avaliku sektorile suunatud kampaaniale „#Maksa7päevaga“. Loodame, et üleskutse pakkuda erasektorist tarnijatele lühemaid maksetähtaegu ja tasuda arveid ka varasemast kiiremini on riigiasutustele täitmiseks ja teistele eeskujuks, “ märkis EVEA president Heiki Rits pressiteates.   Selleks, et saavutada püsiv tulemus, plaanib EVEA seda teemat jätkuvalt üleval hoida ning järgmise sammuna kaasata algatusse ka erasektorit. „Tegemist ei ole vaid kriisiajaks mõeldud algatusega ning soovime laiendada kampaaniat ka erasektorile. Seitsmepäevane maksetähtaeg peab EVEA arvates saama uueks äripraktika normiks,“ kordas Rits juba varasemalt öeldut.   Kahjuks ei ole seni ükski riigiasutus EVEAle ametlikult teada andnud, kas ta on nimetatud algatusega liitunud. Kahe ministri ühisavaldus võiks anda kinnitust algatuse vajalikkusest kogu riigi majanduse käekäigule.   Üksiti informeerime, et EVEA algatust on märgatud ka väljaspool Eestit ning meie üle-euroopaline katusorganisatsioon European Entrepreneurs CEA-PME on teinud EVEAle ettepaneku laiendada kampaaniat kogu Euroopa Liidule kutsumaks üles avalikku sektorit maksma arved 7 päevaga.   Seoses sellega oleme palunud rahandusministrit Martin Helmet, et ta asuks ametlikult kampaania patrooniks. Nii saaksime olla eeskujuks kogu Euroopale, näidates Eestit kui vastutustundlikult juhitud riiki.

Loe palun täismahus pressiteadet siin.

Loe palun ministritele saadetud tunnustusavaldust siin.

Püsigem terved ja tugevad!

Sinu EVEA

Doktorikraadiga teadlaste palkamise toetus

RIIK ANNAB TOETUST DOKTORIKRAADIGA TEADLASTE PALKAMISEKS

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktorikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Taotlejaid nõustavad Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). RTK toetusmeede annab Eesti ettevõtetele võimaluse saada juurde ekspertteadmisi, mis võimaldavad täiustada oma tooteid, protsesse või teenuseid. Toetusmeetme rakendamine aitab kaasa avaliku ja erasektori vahelisele liikuvusele, mis on oluline teadustöö tulemuste rakendamisel. Avatud sektorivahelise mobiilsuse toetusest on kasu ettevõtetel, kellel on vaja kindla teadlase kompetentse pikema aja vältel. Suuremad teadus- ja arenduskoostöö projektid saavad peagi hoogu juurde ka rakendusuuringute programmi raames ning väiksemamahuliste teadus- ja arendustegevuste jaoks saab tuge EASi innovatsiooni- ja arendusosakutest. Toetusmeetme maht on 1 820 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Esimene taotlusvoor on e-toetuse keskkonnas nii era- kui ka avaliku sektori asutustele avatud kuni 30. novembrini 2021 või kuni vabade vahendite ammendumiseni. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvoorust kuni 606 000 eurot. Taotlejad võivad olla kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on kantud Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Avaliku sektori asutustena saavad toetust taotleda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse kantud asutused. Taotlemise kohta saab lugeda lähemalt RTK kodulehelt SIIT

KÜSK

Oleme avanud konkursi ja taotlusvooru. Mõlema kohta saad lähemalt lugeda nii meie kodulehelt kui ka allapoole kerides.

Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurss

Selle konkursi raames ootame uusi ideid, mis aitavad kaasa „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“ eesmärkide saavutamisele. Konkursi raames toetame:
  • Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste algatamist ja jätkumist;
  • valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja nende tegevust edendavate algatuste elluviimist.
Ideid ootame kuni 18. detsember 2020 kell 15.00. Idee esitamiseks tuleb saata taotlusvorm digitaalselt allkirjastatuna ühingu juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt aadressile kysk@kysk.ee. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021. Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest. Kokku on taotlusvooru kogumaht 100 000 eurot. Lisainfo, tingimused ja taotlusvormi leiate meie kodulehelt: https://www.kysk.ee/suursyndmused Küsimuste korral saab pöörduda: Mariliis Saaret Koordinaator Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvoorust saab toetust küsida ettevalmistavateks tegevusteks (eneseanalüüsiks, arenguplaanide väljatöötamiseks jms) enne põhjalikuma ühingu arenguhüppe tegemist või sotsiaalse ettevõtlusega alustamist. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, seetõttu pakume 100 kiiremale infopäevale registreerijale võimalust osaleda “Kaasamise ABC” töötoas. Infopäev koos Kaasamise ABC töötoaga toimub 02. detsembril kell 13:00-15:00 Zoomis ja otseülekandena KÜSKi Facebooki lehel. Taotluste esitamise tähtaeg on 3.veebruar 2021 kell 15:00 ja toetust saab küsida kuni 4000 eurot. Ootame taotlusi aadressile kysk@kysk.ee. Lisainfo ja infopäevale registreerimine: https://www.kysk.ee/ahe21   Küsimuste korral saab pöörduda: Kadri Väljaste Koordinaator Kadri.Valjaste[ät]kysk.ee

PRIA toiduainete- ja joogisektori toetus


Detsembris avaneb toiduaine- ja joogissektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmetesse tehtavate investeeringute katteks kuni 500 000 eurot ettevõtte kohta. Toetuse määr on kuni 45%.

Kes saab taotleda?

1) Väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete ja jookide tootmine) välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11). Väikesteks ettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, mis annavad viimase majandusaasta aruande põhjal tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

2) Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud toiduainete- ja joogitootmine ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Helista 5067751

Toomas