Meist

 

OÜ Majanduspartner on Eesti kapitalil põhinev projektijuhtimis- ja konsultatsioonifirma, kes pakub teenusena professionaalset abi äriplaanide kirjutamisel ja projektitaotluste koostamisel. Pakume alustavatele ettevõtjatele ja tegutsevatele ettevõtetele konsultatsioone äriideede ja ärimudeli diagnostika läbiviimisel, erinevate toetuste vastavuse diagnostikat ja äriplaanide koostamisel.

Koostame kliendi tellimusel projektitaotlusi.

Meie klientideks on nii äri, avaliku sektori, kui ka mittetulundusliku valdkonna ettevõtted ja asutused.

OÜ Majanduspartner poolt projektide koostamise teenuse raames teostatavad tegevused:

 • projekti idee kirjeldamine ja sõnastamine “projektikeeles”;

 • projektitaotluste koostamine

 • rahastusallikate otsimine;

 • taotlusvormide täitmine ja suhtlemine rahastajaga;

 • vajadusel lisadokumentide koostamine ja hankimine;

 • projektijuhtimine

 • koostöö kliendi, rahastaja ja fondidega;

 • aruandlus;

OÜ Majanduspartner poolt koostatud äriplaanide ja finantsprognooside hind konsultandi poolt projekti kirjutamisele kulutatud tööajast.

Eeldame enne töö alustamist ja peale koostöö kokkuleppe sõlmimist 75% ettemaksu tasumist.

Milline on meie koostöömudel?

Äriplaan valmib koostöös Tellijaga ja on äritegevuse planeerimise protsessi tulemusel valmiv kirjalik dokument. Äriplaan koostatakse koos finantsprognoosidega. Äriplaani koostamine on ettevõtluse alustamisel igale ettevõttele vajalik tegevus, olgu siis uue äriidee ja tegevusmudeli kavandamisel või ettevõttesse täiendavate vahendite kaasamisel.

Äriplaani koostamine on äri alustamisel oluline etapp, kus ettevõtja mõtleb läbi oma äriidee, ärimudeli ja selle realiseerimise kava.

Äriplaani koostamisega vähendatakse ettevõtlusriske ja hinnatakse idee kestvust ning elujõulisust. Hea äriplaan vähendab ettevõtlusega seotud riske ja kvaliteetselt koostatud äriplaan aitab ennetada ja maandada ettevõtlusriske.

Äriplaan on ettevõtte finantseerimise vahend, mille abil kavandatakse ärilisele ettevõtmisele rahalist toetust investeerijatelt, laenuandjatelt, valitsusasutustelt, fondidelt, konkurssidelt jne.

Hea äriplaan on kergesti loetav, hästi struktureeritud ja vastab suhteliselt kindlatele, rahvusvaheliselt väljakujunenud sisu ja vormi nõuetele. Hea äriplaan tekitab usaldusväärsust idee realiseeritavuses ja paneb potentsiaalse investeerija või laenuandaja uskuma, et antud idee on teostatav ja finantseerimist väärt.

Koostöömudel

Esimene kontakt toimub telefoni (Skypi) või meili teel:

 • teeme selgeks, millises faasis projekt või projektiidee on (idee, ettevõtte asutamine, alustav ettevõte, tegutsev ettevõte, mitytetegutsev ettevõte, vmt);
 • teeme selgeks, milline on kliendi peamine eesmärk: rahastuse saamine; tasuvuse analüüs, idee tasandilt konkreetse plaanini jõudmine vmt)
 • teostame projekti esialgse diagnostika ja määrame kindlaks töö mahu
 • lepime kokku töö teostamise ajagraafikus, maksumuses, suhtlemise ja koostöö vormides, tööjaotuses jms.
 • suuremate Tellimuste puhul sõlmime kirjaliku lepingu

Äriplaani koostamiseks kulub 2-5 nädalat, tihti kulub ka rohkem aega. Valmis äriplaan antakse kliendile üle MS Word dokumendina, millele on lisatud finantsprognoosid MS Exceli tabeli kujul.

Toomas Türnpuu

5067751

Partner

Äriidee leidmine:

Eestis on kasutusel alljärgnevad äriplaani vormid:

 1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja KredEx poolt kasutatav äriplaani alus (juhed: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/eas_ariplaani_juhend.pdf ). Loomemajanduse toetused.
 2. EASi isegenereeruvate finantsprognooside vorm
 3. Töötukassa äriplaani alus (juhed: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus )
 4. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) äriplaani alus (Maaelu Arengukava) (www.pria.ee, taotlused ülidselt läbi e-pria keskkonna).
 5. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KYSK) poolt rakendatav äriplaani alus (sotsiaalne ettevõtlus, üldiselt saavad taotleda MTÜ-d ja sihtasutused) (www.kysk.ee );
 6. Eesti Kultuurkapital – kaunid kunstid, rahvakultuur, kehakultuur ja sport (www.kulka.ee), taotlused läbi e-kulka keskkonna.
 7. HEAK ehk Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus on ka oma kodulehel avaldanud nii äriplaani kui ka turundusplaani soovitava sturkuuti ja nimekiri tüüpilistest vigadest äriplaani koostamise (rohkem infot: https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/juhendmaterjalid-naidised/
 8. Start-up valdkonnas on sageli esimeseks sammuks pigem ärimudeli koostamine, millele võib järgneda juba pikema äriplaani koostamine

Pangad aktsepteerivad üldjuhul nii EASi kui ka Eesti Töötukassa äriplaani vormi.

Inspiratsiooni headest Eesti äriideedest

Abiks valdkonnaga tutvumisel ja plaani kirjutamisel:

Toomas Türnpuu

OÜ MAJANDUSPARTNER

Partner

Juhtimiskonsultant

5067751