Deprecated: Funktsioon get_page_by_title on alates versioonist 6.2.0 vananenud! Parem variant on WP_Query. in /var/www/clients/client0/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6078
Töökeskkonnaspetsialisti teenus – OÜ Majanduspartner – Projektitaotluste ja äriplaanide kirjutamine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

[contact-form-7 404 "Not Found"] 

Majanduspartner

 

 

 

OÜ Majanduspartner pakub töökeskkonnaspetsialisti teenust.

Tänapäeval on ettevõtetele paljude teenuste sisseostmine muutunud palju otstarbekamaks kui enne. Tellides töökeskkonnaspetsialisti teenus Majanduspartnerilt saate pädeva TKS teenuse teenuse pakkujalt ja ei pea enam muretsema seaduse nõuete täitmise osas.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.

Ettevõtte eelised töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmisel;

 • Teenuse osutaja on alati kursis seadusandlusega, selle muudatustega;
 • Teenuse osutaja omab praktilist töökogemust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;
 • Teenuse osutaja omab ülevaadet vajalikest  dokumentidest ja  on suuteline selle koostama vastavalt Tellija vajadusele;
 • Omab kogemusi riskianalüüsi teostamisel, sellele järgnevale tegevuskava koostamisel jne;
 • On pädev teostama perioodilist sisekontrolli;
 • Suhtleb ja korraldab suhteid töökollektiivi ja Tööinspektsiooniga;
 • Lahendab personaliküsimused (töökeskonnaspetsialisti haiguse, lähetuse puhul või puhkuseperioodil);
 • Vähendab kulutusi (teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui eraldi töötaja palgakulu);
 • Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on ettevõttes korras;

Töökeskkonnaspetsialisti töökohustuste hulka kuuluvad lähtuvalt seadusandlusest ja kogemustest:

 • Vastavalt kliendi soovile ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine:
 • ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes;
 • töökohtadel esinevate ohtlike mõjurite ja riskide jälgimine;
 • tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes;
 • koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötingimuste kaardistamine ja riskide vältimise tegevuskava;
 • süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 • koostamine lähtudes tööohutus ja töötervishoiualastest õigusaktidest;
 • toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine;
 • koostöös töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektoritega, kontrollimistel osalemine;
 • töökeskkonnaalaste kontrollimiste ning mõõtmiste korraldamine ja jälgimine;
 • töötajate töökeskkonnaalase täiendõppe organiseerimine ning vajalike koolitustunnistuste aegumiste tähtaegade jälgimine;
 • eririiete, -jalanõude ja isikukaitsevahendite tellimise ja väljastamise korraldamine;
 • seadmete ohutus- ja kasutusjuhendite koostamise ja instrueerimise korraldamine;
 • töötajate tervisekontrolli korraldamine;
 • esmaabi vahendite olemasolu kontrolli,one ja tagamine;
 • nõuetekohase arvestuse pidamine kasutatavate eeskirjade, juhendite, töötajate instrueerimiste; tervisekontrolli, tööõnnetuste jms osas;
 • süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli korraldamine;
 • töökeskkonna riskianalüüsi uuendamine;
 • töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine;
 • töötajate tööohutusalase sissejuhatava ja täiendava juhendamise korraldamine;
 • koos töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinikega tööohutusalastel nõupidamistel osalemine;

Toomas Türnpuu

Töökeskkonna spetsialist

5067751

Töökeskkonna õigusaktid

TÖÖTERVISHOIDU JA TÖÖOHUTUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid:

TOOTEOHUTUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (GMMOKS) alusel kehtestatud õigusaktid:

Kemikaaliseaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus)
(sisaldab nõudeid kemikaali ohutuskaardile – artikkel 31)

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)

CLP määruse muudatus, Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009