Silt: EVS

  • Töökeskkonna riskianalüüs

              ETTEVÕTTE TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI TEOSTAMINE   Töökeskkonna ohutegurite välja selgitamine, hindamine ja ennetusmeetmete välja töötamine. Riskianalüüsi koostatakse Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri riskihindamise juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2007. Meie koostatud riskianalüüsi põhimõtteline struktuur:  Töökeskkonna kirjeldus  Riskianalüüsi metoodika kirjeldus  Riskide hindamine, riskiataseme ja ohustatud isikute määramine…