Majanduspartner koostab riskianalüüsi

 

OÜ Majanduspartner aitab ettevõtetel teostada ettevõttes töökeskkonna riskianalüüsi.

Vastavalt seadusele (TTOS) on Tööandja kohustus on tagada ettevõttes ohutu töökeskkond.

Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste vältimiseks on vajalik ettevõttes vastavalt seadusele läbi viia töökeskkonna riskianalüüs.

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja tellida ettevõttesse pädeva töökeskkonnaspetsialisti teenuse, põhjusel, et ei ole ise valmis töökeskkonnaspetsialist olema, ei soovi spetsialisti määrata oma tööliste hulgast.

OÜ Majanduspartner pakub võimalust osta pädev töökeskkonnaspetsialisti teenus sisse.

OÜ Majanduspartner poolt ettevõttes läbi viidav riskianalüüs sisaldab tegevusi, mis on määratletud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Seadus näeb ette, et iga tööandja on kohustatud läbi viima oma ettevõttes/asutuses töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite mõju töötaja tervisele.

Riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes või selle struktuuriüksustes (igas konkreetses allüksuses) kohapeal sisaldab;

 1. töötajate töötingimustega tutvumist, tööks vajaliku informatsiooni kogumine, kusjuures võimaluse korral soovime läbi viia töötajate ankeetküsitluse;
 2. riskianalüüs riskifaktorite ja riskisuuruste määramisega töökohtade ja/või kutsealade lõikes (vormistatuna tabeli kujul). Analüüsi läbiviimisel tuginetakse nähtud-kuuldud andmetele ja töökeskkonna tegurite faktilistele näitajatele (laboratoorsete mõõtmiste andmed). Hinnatakse vastavust kehtivale seadusandlusele, töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele/põhimõtetele, ergonoomiapõhimõtetele, samuti töötingimustest ja töö iseloomust võimalikku tekkida võivat tervisekahju;
 3. kokkuvõte esinenud puudustest ja võimalikku tervisekahju põhjustada võivatest töökeskkonnateguritest;
 4. töökeskkonna parendamiseks, riskisuuruste vähendamiseks vajalike abinõude plaani, tegevuskava koostamine;
 5. tervisekontrollile kuuluvate töötajate määramine, tervisekontrolle tingivate töökeskkonnategurite määramine, soovitatava tervisekontrolli perioodilisuse määramine;
 6. aruande koostamine ja riskianalüüsi vormistamine kirjalikult ;

Töökeskkonna analüüsi  eesmärkidest ja vajalikkusest ettevõttele

Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärk on võimalike töötaja tervist ohtustavate tegurite välja selgitamine ja hindamine. Ohustav tegur, e. ohutegur on igasugune tegur mis võib kahjustada töötaja tervist töökohal. Peamised ohutegurid on:

 1. füüsikaline (õnnetusoht masinatelt ja tööriistadest, ohtlikud elektripaigaldised, plahvatus ja tuleoht, halb valgustus, müra, tolm, vibratsioon, kõrge või madal temperatuur, õhu liikumise kiirus, elektromagnetväli jne),
 2. füsioloogiline (raske füüsiline töö, raskuste käsitsi teisaldamine, sundasendid- liigutused jne),
 3. keemiline (kokkupuude kemikaalidega, ka aurud ja gaasid),
 4. psühholoogiline (pikk vahetus, öö töö, vajadus kiirustada, tähelepanu pingelisus jne), bioloogiline (mikroorganismid, putukad, hallitus).

Risk on ohuteguritest tingitud võimalike tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus. Riskide hindamist alustatakse töökeskkonna ja tööprotsessi info kogumisest.

Töötajate vahel jagatakse töökeskkonna kaardistamise ankeedid. Iga töötaja märgib ankeedi tabelis enda töökohal esinevad ohutegurid esinemise sageduse järgi eraldi lahtritesse: kas tihti, mõnikord, harva või mitte kunagi. Kogutud info põhjal tuvastatakse töökeskkonnas esinevad ohutegurid.

Töökeskkonnas viiakse vajadusel läbi füüsikaliste ohutegurite (valgustus, müra, õhu temperatuur, niiskus jne) mõõdistamine.

Saadud andmed analüüsitakse, hinnatakse võimaliku tagajärje raskusastet ning selle tõenäosust. Samuti otsustatakse kas risk on lubatav või mitte.

Järgmise sammuna koostatakse tegevuskava riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks. Tegevuskavas märgitakse vastutajad ja täitmise aeg.

Kõik läbiviidud etapid dokumenteeritakse – saadud dokumendi nimetatakse töökeskkonna riskianalüüsiks.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele (Riigikogu poolt vastu võetud 16 juunil 1999 a.) on töökeskkonna riskianalüüs kohustuslik igale ettevõttele.

 

Töökeskkonna riskianalüüs määrab töökoha ohutegureid ja aitab oluliselt parandada töötingimusi:

Töökeskkonna riskianalüüsi tulemusena;

 1. väheneb tööõnnetuste oht;
 2.  paraneb Teie töötajate tervis ja ettevõtte tootlikus;
 3.  ennetate kutsetööga seotud haigestumisi;
 4.  Tööandja peab tööõnnetuste vältimiseks või vähendamiseks;
 5.  korraldama uue töökeskkonna riskianalüüsi, kui töötingimused on muutunud ja töövahendeid või tehnoloogiat on uuendatud;
 6.  teavitama töötajaid töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete ja töötajate usaldusisikute kaudu ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest.

Meie poolt pakutav töökeskkonnaspetsialisti teenus aitab Teil säästa aega ja raha ning keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele!

Töökeskkonnaspetsialisti kohustused toetudes seadusele ja tuginedes praktikale:

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes;
 2.  Süstemaatilise sisekontrolli läbiviimine;
 3.  Töökeskkonnariskianalüüsi koostamine ja vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmiste tellimine;
 4.  Kirjaliku tegevuskava koostamine, toetudes riskianalüüsi tulemustele;
 5.  Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest;
 6.  Tervisekontrolli korraldamine töötajatele;
 7. Töökeskkonnavolinike valimine (üle 10 töötajaga ettevõttes), esmaabiandjate valimine; töökeskkonnanõukogu kokkukutsumine (üle 50 töötajaga ettevõttes);
 8.  Esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine;
 9.  Isikukaitsevahendite valik ja töötajatele väljastamine;
 10. Töötaja tööle asumisel esmase-, sissejuhatava juhedamise läbiviimine.
 11.  Vajadusel täiendjuhendamise läbiviimine;
 12.  Ohutusjuhendite ja muude pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine vastavalt ametijuhendile;

 

OÜ Majanduspartner pakub töökeskkonna spetsialisti teenust (TKS)

 

Helista ja küsi lisa

 

 

Toomas Türnpuu

 

 

5067751