Personali- ja koolitusjuhi teenus

Majandusplogo2016

Personali- ja koolitusjuhi teenus

Ettevõtte suurusest tulenevalt ei ole täiskoormusega personalijuhi ja/või koolitusjuhi palkamine alati otstarbekas ning põhjendatud. Pakutava teenuse eesmärk on ettevõttele vajalikus mahus ja variatsioonis personali- ja koolitusjuhi tööde professionaalne teostamine.

OÜ Majanduspartner poolt pakutav personali- ja koolitusjuhi teenus on sobilik eelkõige keskmise ja väiksema suurusega ettevõtetele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personali- või koolitusvaldkonna spetsialisti.

OÜ Majanduspartner konsultantidel on pikaajaline töökogemus personalijuhtimise ja koolitamise valdkondades.

Teenuse pakett koostatakse “rätsepa” meetodil. Teenus võib sisaldada alljärgnevaid tegevusi või kombineeritud valikut nendest:

 • personali- ja arendusprotsesside analüüs;
 • nõustamine tööõiguse valdkonnas, valdkonna dokumentatsiooni vormistamine;
 • juhtkonna nõustamine personalipoliitika väljatöötamisel;
 • töösuhetega seotud dokumentatsiooni koostamine ja haldamine (töölepingud, ametjuhendid, töökorralduse reeglid, erinevad protseduurid – puhkuste, lähetuste korrad, klienidteenindusstandardid, etteevõtte sisesed regulatsioonid jm);
 • juhtide tööõigusalane ja töösuhetealane nõustamine, sh töölepingute muutmine ja lõpetamine, tööinspektsiooniga asjaajamine;
 • juhtkonna nõustamine personali arengu ja personalipoliitika alastes küsimustes;
 • personalidokumentide loomine ja järjepidev haldamine (töölepingu kirjalikud dokumendid, ametijuhendid, isikuandmete haldamine jm seadusandlusega reguleeritud ja nõutud dokumentatsioon);
 • tööseadusandluse muudatuste jälgimine ja ettevõttes rakendamine;
 • tööandja töökorralduslike dokumentide koostamine;
 • puhkuseajakavade koostamine;
 • ülesütlemisavalduste koostamine ja töösuhte lõpetamise vormistamine;
 • koondamisvestluste pidamine;
 • arenguvestluste süsteemi väljatöötamist ja rakendamist;

Motivatsiooni töörahulolu- ja tasustamise valdkonnas pakume teenuseid:

 • Rahulolu- ja motivatsiooniuuringute läbiviimist;
 • Motivatsiooni- ja palgakorraldus süsteemi loomist ja täiustamist;
 • Töötasustamise süsteemi korrastamist ja loomist;
 • Ametikohtade hindamist ja väärtuspalgasüsteemi juurutamist;
 • Töötajate hindamissüsteemi juurutamist;
 • Abi motivatsiooni- ja töötasustamise süsteemide haldamisel;

Arendus- ja koolitustegevuse eesmärgiks ettevõttes on töötajate efektiivsuse suurendamine ja nende kompetentsuse tõstmine firma arenguvajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt. Pakume teenuseid:

 • arenguvestluste süsteemi loomisel
 • koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamisel
 • koolitus- ja arenguplaanide koostamisel
 • koolituste praktilisel korraldamisel

OÜ Majanduspartner pakub personalitöö valdkonna sisekoolitusi ettevõtetele, organisatsioonidele ja koolitusfirmadele järgmistel teemadel:

 • personaliarvestuse korraldamine
 • palgasüsteemide loomine
 • arenguvestluste läbiviimine
 • töötajate värbamine ja sisseelamine
 • uue töötaja juhendamine ja sisseelamisprogrammid
 • värbamise ja valiku läbiviimine

Personaliarvestus

Personaliarvestuse eesmärgiks on töösuhteid reguleerivast seadusandlusest tulenevate nõuete korrektne ja ajakohane täitmine.

 • töölepingute, isikuandmete ja ametikirjelduste haldamine
 • puhkusegraafikute koostamise ja puhkusearvestuse pidamise korraldamine
 • personalistatistika pidamine (personali voolavus, töötajate vanus, haridus, koolitused, haigused jne);
 • uute töötajate juhendamise- ja siseelamisprogrammide koostamine;
 • töötajate koolitus- ja arendustegevuse sh koolitusvajaduste väljaselgitamine, koolituspartneri leidmine;
 • töökeskkonnaalane nõustamine, tööohutusvaldkonna dokumentide ja protseduuride koostamine;
 • palgaarvestuse korraldamine;
 • personalialaste korralduste vormistamine;
 • tõendite ja iseloomustuste koostamine töötajatele;

Personalitöö hetkeseisundi diagnostika ja audit

OÜ Majanduspartner poolt läbiviidava auditi eesmärgiks on teostada personalijuhtimise valdkonna analüüs. Kaardistame ettevõttes valitseva olukorra ja töötame välja meetemete plaani. Auditit võib läbi viia personalidokumentatsiooni seisukorra hindamiseks või kogu personalijuhtimise olukorra hindamiseks ettevõttes.

Diagnostika protsessi etapid:

 • dokumentatsiooniga tutvumine;
 • vestlused juhtide ja töötajatega;
 • kirjalik uuring juhtidele ja töötajatele;
 • kokkuvõte juhtkonnale ja töötajatele;
 • meetmete plaani väljatöötamine;
 • ettepanekud edasisteks tegevusteks personali arendamise valdkondades;
 • tegevusplaani koostamine;

Palgaarvestus

 • peame arvestust nii töötasude, maksude, puhkusetasude kui ka puhkusereservide üle;
 • edastame maksuametile maksudeklaratsioonid, haigekassale haiguslehed ning pensioniametile info täiendavate lapsepuhkusepäevade või muu vajaliku kohta;
 • vajadusel täidame ka Teie töötajaid puudutavad statistikaameti aruanded;

Pakkumise saamiseks saatke palun hinnapäring toomas@majanduspartner.ee