Projektitaotluste koostamine

Majandusplogo2016

 

 

 

OÜ Majanduspartner on Eesti kapitalil põhinev koolitus- ja konsultatsioonifirma, kes pakub teenusena abi äriplaanide koostamisel, toetuprojektide kirjutamisel ja erinevate toetuste taotlemisel rahastajatelt.

OÜ Majanduspartner pakub alustavatele ettevõtjatele ja tegutsevatele ettevõtetele konsultatsioone äriideede ja ärimudeli diagnostika läbiviimisel, äriplaanide koostamisel ja erinevate taotluste koostamisel.

Meie klientideks võivad olla nii äri, avaliku sektori, kui ka mittetulundusliku sektori ettevõtted .

OÜ Majanduspartner poolt projektide koostamise teenuse raames teostatavad tegevused:

 • projekti idee kirjeldamine ja sõnastamine “projektikeeles”;
 • rahastusallikate otsimine;
 • taotlusvormide täitmine ja suhtlemine rahastajaga;
 • vajadusel lisadokumentide koostamine ja hankimine;
 • projektijuhtimine ja koostöö kliendi, rahastaja ja fondidega;
 • aruandlus;

OÜ Majanduspartner poolt koostatud äriplaanide ja finantsprognooside hind konsultandi poolt projekti kirjutamisele kulutatud tööajast.

Eeldame enne töö alustamist ja peale koostöö kokkuleppe sõlmimist 75% ettemaksu tasumist.

Milline on meie koostöömudel? Kuidas käib äriplaani koostamine? Kuidas toimub suhtlemine?

Äriplaan valmib koostöös Tellijaga ja on äritegevuse planeerimise protsessi tulemusel valmiv kirjalik dokument. Äriplaan koostatakse koos finantsprognoosidega. Äriplaani koostamine on ettevõtluse alustamisel igale ettevõttele vajalik tegevus, olgu siis uue äriidee ja tegevusmudeli kavandamisel või ettevõttesse täiendavate vahendite kaasamisel.

Äriplaani koostamine on äri alustamisel oluline etapp, kus ettevõtja mõtleb läbi oma äriidee, ärimudeli ja selle realiseerimise kava.

Äriplaani koostamisega vähendatakse ettevõtlusriske ja hinnatakse idee kestvust ning elujõulisust.

Hea äriplaan vähendab ettevõtlusega seotud riske ja kvaliteetselt koostatud äriplaan aitab ennetada ja maandada ettevõtlusriske.

Äriplaan on ettevõtte finantseerimise vahend, mille abil kavandatakse ärilisele ettevõtmisele rahalist toetust investeerijatelt, laenuandjatelt, valitsusasutustelt, fondidelt, konkurssidelt jne.

Hea äriplaan on kergesti loetav, hästi struktureeritud ja vastab suhteliselt kindlatele, rahvusvaheliselt väljakujunenud sisu ja vormi nõuetele. Hea äriplaan tekitab usaldusväärsust idee realiseeritavuses ja paneb potentsiaalse investeerija või laenuandaja uskuma, et antud idee on teostatav ja finantseerimist väärt.

Koostöömudel

Esimene kontakt toimub telefoni (Skypi) või meili teel:

 • teeme selgeks, millises faasis projekt või projektiidee on (idee, ettevõtte asutamine, alustav ettevõte, tegutsev ettevõte, mitytetegutsev ettevõte, vmt);
 • teeme selgeks, milline on kliendi peamine eesmärk: rahastuse saamine; tasuvuse analüüs, idee tasandilt konkreetse plaanini jõudmine vmt)
 • teostame projekti esialgse diagnostika ja määrame kindlaks töö mahu
 • lepime kokku töö teostamise ajagraafikus, maksumuses, suhtlemise ja koostöö vormides, tööjaotuses jms.
 • suuremate Tellimuste puhul sõlmime kirjaliku lepingu

Äriplaani koostamiseks kulub 3-5 nädalat, tihti kulub ka rohkem aega. Valmis äriplaan antakse kliendile üle MS Word dokumendina, millele on lisatud finantsprognoosid MS Exceli tabeli kujul.

Kokkuleppel projektijuhitmine

Toomas Türnpuu

projektikonsultant

 

5067751

 

Partner