ORGANSATSIOONI TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜS

  • ORGANSATSIOONI TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜS

Tulemuslik ettevõtte töökorraldus on oluline tegur ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja  tulemuslikkuse saavutamisel.

Ettevõtte töökorralduse parandamine on juhtidele põhiline juhtimisinstrument , mille kaudu saavutatakse ettevõtte efektiivsus ja  mille kaudu realiseeritakse ettevõtte strateegilised eesmärgid.

Küsimused, milledele otsitakse vastiseid konsultatsiooni kaudu 

Kuidas ettevõttes töö efektiivsust ja töötajate tööviljakust tõsta, töö ja töötamise kvaliteeti parandada.

Millest organisatsioonis tekkivad juhtimise kvaliteedi probleemid ja kuidas neid lahendada?

Töökorraldus toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist ja mõjutab organisatsiooni toimimise edukust.

Töökorralduse all mõistame organisatsiooni formaliseerimist ja kirjeldamist, mis avaldub üldistatud kujul organisatsiooni struktuuri ülesehituses, käsuahelas ning detailsemalt iga allüksuse ja ametikoha tööülesannetes ja -kirjeldustes.

Ettevõtte töökorralduse diagnostika eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte töökorralduse valdkonna kitsaskohad ja koostada parendamiskava. Organisatsioonisisene  projekt teostatakse mitmes etapis, vastavalt tellijaga kokkulepitud tegevuste ajakavale ja tööde mahtudele.

TÖÖDE ETAPID
  1. Ettevõtte töökorralduse analüüsi eesmärgi sõnastamine ja lepingu sõlmimine tellijaga. Selles etapis määratakse ära, millised on projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused, millise ajakava ja tööajakuluga tulemusteni jõutakse. Tellijaga lepitakse kokku oodatavad tulemused ja projektirühma liikmed, kes kaasatakse projekti läbiviimise ja teostamise protsessi.
  2.   Ettevõtte töökorralduse analüüsi läbiviimise meetodite valimine (dokumentide analüüs, küsitlused, intervjuud, anketeerimised, ekspressanalüüsid, andmebaaside analüüs, vaatlused töökohtadel jms).
  3.  Ettevõtte analüüsiks uuritavate objektide, isikute, andmete kindlaks määramine. Projekti juhtrühma moodustamine ja ajakava kooskõlastamine.
  4.  Informatsiooni kogumine. Valitud tegevuste läbiviimine ja muude kokkulepitud meetodite kasutamine reaalse ülevaate saamiseks.
  5.  Kogutud informatsiooni analüüsimine, ettevõtte töökorralduses esinevate seoste, puuduste ja puuduvate elementide otsimine, dokumentide ja alusdokumentide hindamine,  töö korraldamine projektrühmas, individuaalne töö jms.
  6.  Ettevõtte töökorralduse analüüsi projekti ettepanekute väljatöötamine ja sõnastamine. Ettepanekute tutvustamine. Vajadusel abitegevused ja nõustamine ettepanekute realiseerimise toetuseks.

Muutuvas majanduskeskkonnas on ettevõtete tegevus dünaamilises arengus, kusjuures turg dikteerib uusi lahendusi ja vajadusi. Organisatsiooni struktuur ja ettevõtete töökorraldus peavad olema pideva vaatluse all, et efektiivselt reageerida turunõuetele. Paljud ettevõtted, ei reageeri piisavalt kiiresti turunõuetele ja ei tee oma ettevõtte töökorralduses ja organisatsioonis muudatusi piisava kiirusega.  Sageli ei nähta ette tekkivaid probleeme ja võimalikke ohte.

Juhul kui Teie firmas on vajadus töökorralduse valdkonnaalase konsultatsiooni järgi, palun ühendust võtta meili teel või telefoni teel 3725067751

TOOMAS TÜRNPUU

OÜ MAJANDUSPARTNER

juhtimiskonsultant

5067751

Taotlege tagasihelistamist

Sisestage oma andmed vormi ja me helistame teile tagasi