ETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜS

OÜ Majanduspartner pakub abi ettevõtete töökorralduse ja töö analüüsimisel.

Kuidas oma ettevõtte tööd efektiivsemalt korraldada, kuidas saavutada töös tootlikkuse kasvu, vähendada ja optimeerida ettevõtte kulusid, pakkuda paremat teenust ja kvaliteeti oma klientidele.

Töötajate mõjutamise ja motiveerimise juures peetakse oluliseks palga ja tasudega seotud tegureid ning töötajate arengut toetavate vahendite kasutamist on motiveerimisel vähem, ehkki tunnetatakse mitterahaliste võtete rakendamise vajadust. Kui uudseid juhtimisvõtteid rakendatakse, siis on motiveerimine ka mitmekesisem.

Kontrollimine on formaalse iseloomuga ning järgib ametlikke käsuliine. Peamiselt jälgitakse finants- ja müüginäitajaid. 

Efektiivne ettevõtte töökorraldus on oluline  oluline tegur ettevõtte tulemuslikkuse saavutamisel. Ettevõtte töötajad, nende  töökorraldus ja tööaja kasutamine  on juhtidele  põhiline juhtimisinstrument, mille kaudu realiseeritakse ettevõtte strateegilised eesmärgid. 

Ladus  töökorraldus on võimalus ettevõttesiseste tööaja kadude vähendamiseks ja tööviljakuse suurendamiseks. Effektiivne töökorraldus toetab ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Töökorralduse all mõistame organisatsiooni formaliseerimist ja kirjeldamist , mis avaldub üldistatud kujul organisatsiooni struktuuri ülesehituses, käsuahelas ning detailsemalt iga allüksuse ja ametikoha tööülesannetes ja -kirjeldustes.

Ettevõtte töökorralduse analüüsimine  ehk töö analüüsi läbiviimine võimaldab anda ülevaate ettevõtte organisatsioonilise struktuuri otstarbekuses, töötajate tööülesannete ja formaliseeritud dokumentide vastavusest,  tööaja kasutamise efektiivsusest, samuti ettevõtte reaalsest töökorraldusest.

OÜ Majanduspartner pakub ettevõtetele töökorralduse analüüsi projekti.

Projekti  eesmärkideks on:

 • organisatsiooni struktuuri analüüs ( kuidas on organisatsiooni struktuur formaliseeritud , milliseid ülesandeid täidavad meie ettevõtetes allüksused , kuidas on organisatsiooni eesmärgid ja strateegiga osakondade ja allüksuste juhend dokumentides kajastatud, põhimääruste analüüs jms, muud töökorraldust reguleerivad dokumendid
 • organisatsiooni töökorralduse analüüs ja võimalike kitsaskohtade väljaselgitamine (tööülesannete dubleerimine, töötajate töökoormuste analüüs koos tööaja analüüsiga, tööülesannete efektiivne täitmine, organisatsiooni struktuuriüksuste vaheline tööjaotus ja koostöö, konfliktid ja koordineerimine)
 • töökohtade analüüs ( milliseid tööülesandeid täidavad ettevõtte töötajad, ametijuhendite ja töökirjelduste vastavuse analüüs jne.) 
 • töötajate tööpanuse ja tööaja kasutamise analüüs ja hindamine
 • ametikohtade hindamine
 • töökohtade hindamine
 • palgakorralduse analüüs
 • tööajakasutuse analüüs
 • töö efektiivsuse analüüs

ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜSI EESMÄRGID

Töökorralduse analüüsi teostamisel valmib detailne ja tellijaga kokkulepitud mahus detailne ülevaade ettevõttes reaalselt toimivast töökorraldusest ja edastatakse ettepanekud töökorralduse muutmiseks ja töötajate tööajafondi paremaks kasutamiseks. Analüüs võimaldab teha ja rakendada muudatusi töö efektiivsemaks korraldamiseks.

Töö analüüsi läbiviimine on mõistlik teostada juhtudel , kui muutuvad ettevõtte strateegilised eesmärgid, toimuvad organisatsiooni struktuuri muudatused, otsitakse ettevõttesiseseid tööviljakuse suurendamise ja tulemuslikkuse s.h. kasumlikkuse suurendamise teid, muutub ettevõtte juhtimisstruktuur või juhtimismeeskond, alustatakse ja realiseeritakse uusi äritegevuse valdkondi, muudetakse palgakorraldust ja motivatsioonisüsteemi ning muudel juhtudel, kui juhtkond on käivitamas ettevõttesisesed muudatused.

Töö analüüsi kõige sagedamateks eesmärkideks on uue töökorralduse juurutamine, erinevate personalijuhtimise töövahendite evitamisel ja/või koolitusvajaduste väljaselgitamisel ja ja arendustegevuste käivitamisel. Sagedased on ka ettevõttesiseste konfliktsituatsioonide lahendamine ja lokaliseerimine , mis on põhjustatud töökorralduslikkest probleemidest ja organisatsiooni funktsioneerimise ebakõladest.

ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜSI LÄBIVIIMINE

Ettevõtte töökorralduse analüüs ja diagnostika teostatakse mitmes etapis, vastavalt tellijaga kokkulepitud tegevuste ajakavale ja mahtudele

 1. Ettevõtte töökorralduse analüüsi eemärgi sõnastamine ja lepingu sõlmimine tellijaga. Selles etapis määratakse ära, millised on projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused, millise ajakava ja tööajakuluga tulemusteni jõutakse. Tellijaga lepitakse kokku oodatavad tulemused ja projektirühma liikmed, kes kaasatakse projekti läbiviimise ja teostamise protsessi.
 2. Ettevõtte töökorralduse analüüsi läbiviimise meetodite valimine ( dokumentide analüüs, küsitlused, intervjuud, anketeerimised, ekspressanalüüs, andmebaaside analüüs, vaatlued töökohtadel jms).
 3. Ettevõtte analüüsimiseks uuritavate objektide, isikute, andmete kindlaksmääramine. Projekti juhtrühma moodustamine ja ajakava kooskõlastamine.
 4. Informatsiooni kogumine . Valitud tegevuste läbiviimine ja muude kokkulepitud meetodite kasutamine reaalse ülevaate saamiseks.
 5. Kogutud informatsiooni analüüsimine, ettevõtte töökorralduses esinevate seoste ja puuduvate elementide otsimine, dokumentide ja alusdokumentide hindamine,  töö projektrühmas
 6. Ettevõtte töökorralduse analüüsi projekti ettepanekute väljatöötamine ja sõnastamine. Ettepanekute tutvustamine. Vajadusel abitegevused ja nõustamine ettepanekute realiseerimise toetuseks.

Juhul kui Teie firmas on vajadus töökorralduse valdkonnaalase konsultatsiooni järgi, palun ühendust võtte meili teel või telefoni teel

TOOMAS TÜRNPUU

OÜ MAJANDUSPARTNER

juhtimiskonsultant

5067751