PRIA UUDISED

Oluline info

PRIA maksis 2020. aastal toetusteks ligi 319 miljonit eurot

2020. aastal maksis PRIA ligi 21 600 kliendile kokku 318 944 996 eurot ameti poolt vahendatud toetusi.

PRIA peadirektori asetäitja Kertti-Airin Pärli ütleb: „2020. aasta oli eriline, aga COVID-19 kriisiga seotud elukorralduse ootamatu muutus ei löönud meid rivist välja. Kiiresti viidi ellu muudatused töö korraldamises ja see tagas, et menetlus, kontroll ning väljamaksed jätkusid plaanitud kvaliteedis ja mahus. Lisaks suudeti sujuvalt ning kiiresti korraldada ka erakorraliste meetmete vastuvõtt. Oleme tänulikud nii klientidele, koostööpartneritele kui ka oma töötajatele. Öeldakse ju, et kett on nii tugev, kui seda on tema kõige nõrgem lüli. Nagu tõestas 2020. aasta, siis meie kett koosneb väga tugevatest lülidest!“

Sektorite vahel jaotusid toetused järgmiselt:

Keskkonnatoetused jõuavad klientideni

PRIA on alustanud 2020. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Veebruari keskpaigaks planeerib PRIA kümnekonna toetuse raames loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajatele välja maksta kokku üle 60 miljoni euro.

Toetuste eelarved ja väljamaksete planeeritud algusajad
(NB! Algusaeg tähistab toetuse esimeste väljamaksete tegemist. Kõik maksed teostatakse jooksvalt hiljemalt veebruari keskpaigaks.)

Meede Meetme eelarve Väljamaksete algusaeg
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) 500 000 11. jaanuar
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) 23 500 000 12. jaanuar
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) 40 000 12. jaanuar
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 6 500 000 12. jaanuar
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) 615 000 13. jaanuar
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 1 035 000 14. jaanuar
Loomade heaolu toetus (LHT) 7 000 000 20. jaanuar
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) 500 000 22. jaanuar
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) 22 000 000 1. veebruar
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) 100 000 10. veebruar
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) 563 500 10. veebruar

Sigade, lammaste ja kitsede teavitamise kokkuvõte

15. jaanuariks tuli põllumajandusloomade registrile esitada 31. detsembri seisuga peetavate sigade arv tegevuskohas ning 1. jaanuari seisuga peetavate lammaste ja kitsede arv.

Loomade arv Tegevuskohtade arv Klientide arv
Sead (31.12.2020. a seisuga) 316 737 107 75
Lambad (1.01.2021. a seisuga) 52 586 1 039 1 040
Kitsed (1.01.2021. a seisuga) 2 593 201 201

Õige aeg planeerida uute maade kasutusele võtmist 2021. aastal ja PRIA teavitamist piirimuudatustest

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis alanud aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Varajane teavitamine tagab kevadel sujuvama taotlemise!

Jätkub põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide andmete uuendamine uute ortofotode alusel

­­Eelmisel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti põhjapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid, kui looduses on toimunud muudatused. Piiride uuendamine kestab aprilli alguseni. Uuendatud andmed jõuavad jooksvalt põllumassiivide veebikaardile ja e-PRIA teenusesse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused).

Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel oluline põllumassiivide veebikaardil või e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ ise oma põllumassiividel silma peal hoida. „Põllumassiivide muudatused“ teenuses saab vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud ning kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või on see registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda. Selleks tuleb e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ esitada uus piir koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud.
Hiiumaa ja Läänemaa põllumassiivid uuendatakse kõige hiljem. Seetõttu on need tervikuna praegu veel „Kinnitatud“ staatuses ja viimane uuendamise kuupäev jääb varasemasse aega.

Veebruaris toimub kalanduse toetustaotluste vastuvõtt COVID-19 mõjude leevendamiseks

17.-25. veebruarini võtab PRIA vastu kalanduse valdkonna COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamise toetustaotlusi. Korraga on avatud kaks meedet: „Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“.

Toetused võimaldavad hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemist, mis tekkis 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Toetust saab taotleda, kui taotleja müügikäive on 2020. aastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.

Eelmainitud toetuste esimesed voorud toimusid 2020. aastal.

Mida leiti pindala- ja loomatoetuste kontrollide raames?

Võrreldes tavapäraste aastatega olid 2020. aastal kohapealse kontrolli valimimahud oluliselt väiksemad. Põhjuseks oli viiruse levikust tingitud Euroopa Komisjoni poolt määrusega (EL) nr 2020/532 kehtestatud erand, mis lubas 5% asemel kohapeal kontrollida vähemalt 3% pindalatoetuste taotlejaid.
2020. aastal kontrolliti nõuete täitmist kokku 619 taotleja juures. Kontrollis oli kokku ligikaudu 51 600 hektarit.

PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo annab ülevaate kontrollides tehtud tähelepanekutest.

Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.

Alates märtsist kaob võimalus siseneda e-PRIAsse pangalingi kaudu

Riigi Infosüsteemi Amet annab teada, et alates 1. märtsist 2021 eemaldatakse pangalingid riigi autentimisteenusest ehk TARA keskkonnast.

Seega tuleb ka e-PRIA kasutajatel, kes seni on e-PRIA portaali sisenenud TARA teenuse kaudu pangalingiga, valida edaspidi turvalisem autentimisvahend. e-PRIAsse saab siseneda ID-kaardi ja Mobiil-IDga ning läbi TARA teenuse ka Smart-IDga.

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit

Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

Hea teada

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

Uudiseid Maaeluministeeriumist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile põllumajandussektorile suunatud erakorralise toetuse eelnõu
Tööd alustas Põllumajandus- ja Toiduamet
Maaeluministeerium taotleb põllumajandussektorile koroonatoetuse maksmiseks riigiabi luba Euroopa Komisjonilt

www.pria.ee
Facebook.com/EestiPRIA

Tähe 4, Tartu 51010
Teenindusbürood avatud:
E-K kell 9.00-16.00
Teenindame ainult eelbroneeringuga kliente

Looma- ja pindalatoetused 737 7679
Investeeringutoetused 737 7678
Registrid 731 2311
Infotelefonid töötavad E-R 9.00-16.00

Posted

in

by

Tags: