TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja tellida ettevõttesse pädeva töökeskkonnaspetsialisti teenuse, põhjusel, et ei ole ise valmis töökeskkonnaspetsialist olema, ei soovi spetsialisti määrata oma töötliste hulgast või on soov saada pädev töökeskkonnaspetsialisti teenus omaala asjatundjatelt kõige mugavamal viisil.

OÜ Majanduspartner on võimalik tellida töökeskkonnaspetsialisti teenus Teie ettevõttele.

Meie poolt pakutav töökeskkonnaspetsialisti teenus aitab Teil säästa aega ja raha ning keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele!

Töökeskkonnaspetsialisti kohustused toetudes seadusele ja tuginedes praktikale:

 • Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes.
 • Süstemaatilise sisekontrolli läbiviimine.
 • Töökeskkonnariskianalüüsi koostamine ja vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmiste tellimine.
 • Kirjaliku tegevuskava koostamine, toetudes riskianalüüsi tulemustele.
 • Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest.
 • Tervisekontrolli korraldamine töötajatele.
 • Töökeskkonnavolinike valimine (üle 10 töötajaga ettevõttes), esmaabiandjate valimine, töökeskkonnanõukogu kokkukutsumine (üle 50 töötajaga ettevõttes).
 • Esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine.
 • Isikukaitsevahendite valik ja töötajatele edastamine
 • Töötaja tööle asumisel esmase-, sissejuhatava juhedamise läbiviimine. Vajadusel täiendjuhendamise läbiviimine
 • Ohutusjuhendite koostamine.
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis hakkas EV kehtima 1999 a. näeb ette, et iga tööandja on kohustatud läbi viima oma ettevõttes/asutuses töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite mõju töötaja tervisele.

Metoodika

Majanduspartner  OÜ poolt läbi viidav riskianalüüs sisaldab :

 • ettevõttes või selle struktuuriüksustes (igas konkreetses allüksuses) kohapeal töötajate töötingimustega tutvumine, tööks vajaliku informatsiooni kogumine, kusjuures võimaluse korral sooviksime läbi viia töötajate ankeetküsitluse;
 • riskianalüüs riskifaktorite ja riskisuuruste määramisega töökohtade ja/või kutsealade lõikes (vormistatuna tabeli kujul). Analüüsi läbiviimisel tuginetakse nähtud-kuuldud andmetele ja töökeskkonna tegurite faktilistele näitajatele (laboratoorsete mõõtmiste andmed). Hinnatakse vastavust kehtivale seadusandlusele, töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele/põhimõtetele, ergonoomiapõhimõtetele, samuti töötingimustest ja töö iseloomust võimalikku tekkida võivat tervisekahju;
 • kokkuvõte esinenud puudustest ja võimalikku tervisekahju põhjustada võivatest töökeskkonnateguritest;
 • töökeskkonna tervendamiseks, riskisuuruste vähendamiseks vajalike abinõude plaani, tegevuskava koostamine;
 • tervisekontrollile kuuluvate töötajate määramine, tervisekontrolle tingivate töökeskkonnategurite määramine, soovitatava tervisekontrolli perioodsuse määramine;
 • töö vormistamine.

Helistage ja ssate pakkumise meilie.

 

Toomas Türnpuu

5067751