PRIA avab mikroettevõtte toetuse

PRIA avab 2020. aasta II pooles mikroettevõtetele seadmetesse ja ehitistesse investeerimiseks toetuse suurusega 150 000 €

Toetuse üldine eesmärk on maapiirkonnas püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomine. Pria toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Toetuse näol on tegu vähese tähtsusega abiga. Oluline on, et eelnimetatud tegevustega kavandatav investeeringuobjekt asuks maapiirkonnas (ettevõtte registreerimisaadress võib olla ka mujal).

Maapiirkonnaks peetakse:

  • valdu, va Tallinnaga piirnevad vallad (Kiili vald, Viimsi vald, Harku vald, Rae vald, Saue vald, Saku vald);
  • kuni 4000 elanikuga väikelinnu, sh kuni 4000 elanikuga vallasisesed linnad.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmete soetamiseks (v.a. sõidu-,veovahend või veesõiduk), ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks või parendamiseks ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (sh ettevalmistavad tegevused) ning rändkaupluse sisseseade soetamiseks.

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr 40-50% (50% põllumajandustootjatele).

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda ainult mikroettevõtjad (vähem kui 10 töötajat, aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot). Taotleja peab olema enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune.

Voor jaguneb kahe sihtgrupi vahel:

põllumajandustootjatest mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted) või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust;

mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

Taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara summaga, ei tohi olla taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,70. Taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, peab olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1,00.

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Ehitis, kuhu seade paigaldatakse, peab olema taotleja omandis või on antud taotlejale kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

 

Toomas Türnpuu

5067751

toomas@majanduspartner.ee