Strateegilise juhtimise konsultatsioon

, , ,

 

 

STRATEEGIAALASE KOOSTÖÖ PAKKUMINE

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub ettevõtte koolituskonsultatsiooni strateegilise juhtimise ning eestvedamise valdkondades.  Oleme heameelega Teie ettevõtte sise-  ja arenduskonsultandiks. 

Ettevõtte funktsioneerimise ja eesmärgipärase tegutsemise eelduseks on strateegia, strateegilise juhtimise ja organisatsioonisisese  planeerimissüsteemi pidev kaasajastamine. Parimate majandustulemuste saavutamiseks peavad ettevõtted pidevalt tegutsema oma ettevõtte strateegia täiendamise ja realiseerimisega, kaasates pidevalt protsessi organisatsiooni erinevate juhtimistasemete töötajaid.

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub ettevõtetele koostööd strateegilise juhtimisvaldkonna arendamiseks kahes koostöö vormis, milledeks on nii konsultatsioon, kui ka koolitus.

Koostööd ettevõtte strateegilise arendamise osas pakume  konsultatsiooni-ja arendusprojekti vormis, kus strateegilise juhtimise arendamise sisus ja vormis lepitakse kokku ettevõttesiseselt.

Ettevõtte strateegilise juhtimise konsultatsiooniprojekti koostamisel;

  • Külastame Teie ettevõtet , räägime läbi eelseisva projektiga seotud ootused ja probleemid;
  • Analüüsime ja kaardistame ettevõtte strateegilise juhtimise hetlkeseisundit,
  • Analüüsime ja kaardistame strateegilise juhtimise arendustegevuste vajaduse;
  • Koostame ja pakume välja strateegilise arendustegevuse ja koolituse lähteülesande ja tegevuskava;
  • Koostame konsultatsiooniprojekti lepingu, tegevus- ja ajakava;
  • Realiseerime kokkulepitud strateegilise juhtimise koolitus- ja arendustegevused vastavalt lähteülesandele ja arenduskavale;
  • Koostame projekti lõppedes projekti raporti ja kokkuvõtte.
  • Analüüsime projekti tulemuslikkust, teostame projektis osalejate tagasisideme analüüsi;
  • Teeme ettepanekuid ettevõtte strateegilise juhtimise edasiseks arendamiseks;

Strateegilise juhtimise konsultatsiooni- ja arendusprojekti realiseerimine ettevõttes võimaldab ettevõttel kaasata probleemide lahendamisse kvalifitseeritud väliskonsultandi(d) , kes pakub tuge ettevõttesiseste juhtimisprobleemide lahendamisel.

Ettevõttesisese strategilise juhtimise koolituskonsultatsiooni kava kava koostatakse – „rätsepatöö“ põhimõttel.

Ettevõttesisese koolituskonsultatsiooni  eesmärgiks on koolitada ettevõtte juhtrühma ja töötajaid  strateegilise juhtimise valdkonna temaatikal, kus   antakse ülevaade kaasaegsete strateegilise juhtimise meetoditest ja kontseptsioonidest. Samuti teostatakse ettevõtte töötajate sidumine nii ettevõtte strateegia endaga kui ka selle elluviimisega.

Koolituskava koostatakse koostöös ettevõttega konkreetsest strateegilise juhtimise koolitusvajadustest lähtuvalt, millele eelneb ettevõttesisese  koolitusvajaduse diagnostika.

Koolituskonsultatsiooni käigus avatakse strateegilise juhtimise valdkonna problemaatika,  antakse ülevaade juhtimise põhimõtetest, uutest lähenemistest antud valdkonnas, strateegilise juhtimise uutest kontseptsioonidest ( vt. Lisas koolituskonsultatsioonide teemade loetelu). 

Huvi korral strateegilise juhtimise teemade ja konsultatsiooni vastu palun saata e-mail : toomas@majanduspartner.ee

Toomas Türnpuu

 

OÜ Majanduspartner

Partner

5067751