Ettevõtte strateegilise juhtimise diagnostika

,

Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja muudatuste kava koostamine

 

Ettevõtte strateegiline juhtimine on võtmetähtsusega juhtimisfunktsioon , mis ebastabiilses majanduskeskkonnas omandab erilise rolli. Mis võivad ettevõttes olla ja on need sisulised probleemid, mis takistavad ettevõtte strateegia elluviimist ja ettevõtte arengut?

Esiteks, eksisteerib pidev konflikt ja lõhe tegeliku olukorra ja firma poolt fikseeritud strateegiliste eesmärkide vahel. Näidetena võib tuua olukorra, kus eksisteerivad suured käärid ettevõtte planeeritud finantsmajanduslike näitajate ja tegelike majandustulemuste vahel. Milliseid olulisi näitajaid ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel on arvesse võetud (näit müügimaht, ROI, klientide rahulolu, turuosa jms.) ja mis on põhjuseks, kui eesmärke ei täideta ning ettevõtte majandustulemused halvenevad. Siin tuleks analüüsida, millised sisemised ja välised tegurid takistavad planeeritud majandustulemuste saavutamist.

Teiseks , ettevõtte juhtkond ei suuda kainelt ja realistlikult valitsevat olukorda hinnata ja lahendusi välja pakkuda. Sageli viibitakse nn „mugavustsoonis“ ja ei taheta tunnistada eksisteerivaid probleeme, nende olemust ja sisu. Põhjuseks võivad olla soov ebameeldivate probleemidele lahenduste otsimisel aega venitada ja otsustamist edasi lükata. Sageli ei tunta ka vastavaid metoodikaid ja juhtimistehnikaid probleemide põhjuste väljaselgitamiseks. Näiteks teenindusettevõttes võib klientide rahulolu langeda mitmel põhjusel: näit langeb teeninduskvaliteet, väheneb töötajate motivatsioon, seoses voolavusega halveneb teenindajate erialane väljaõpe ja teeniduskultuur jms. Sageli võivad probleemid olla esile kerkinud väljaspool konkreetse juhi tegevusvaldkonda. Probleemid võivad esineda varjatul kujul ja võivad olla seotud erinevate faktoritega, mis esmapilgul ei ole ilma põhjalikuma analüüsi ja aruteluta nähtavad.

Kolmandaks , organisatsioonis töötavad või on tööle asunud isikud, kellel on “värske pilk” ja nägemine organisatsioonis toimuvatele probleemidele ja kes on huvitatud ettevõtte olukorra kaardistamisest ja hindamisest, uute strateegiate kavandamisest ja võimalike probleemide lahendamisest. Sageli on need inimesed ettevõtetes, kes on huvitatud võimalike arengu- ja muudatusteprotsesside käivitamisest. Need võivad olla ettevõtte omanike ringi kuuluvad isikud, aga ka tegevjuhtkonda palgatud isikud. Allpool loetelu täheldatud ettevõtte üldistest strateegiliste probleemide ilmingutest.

 • Ettevõtte finantsnäitajate halvenemine;
 • Müügiplaanide mitte täitmine;
 • Rahulolematute klientide hulga suurenemine;
 • Klientide kaotus;
 • Tootmiskadude ja praagi suurenemine;
 • Laoseisu suurenemine;
 • Ettenägematute kulude suurenemine;
 • Tellimuste ja projektide täitmise tähtaegade pikenemine;
 • Suur personali voolavus,
 • Personali madal kvalifikatsioon;
 • Teostatud tööde ja osutatud teenuste kvaliteedi halvenemine;
 • Debitoorse ja kreditoorse võlgnevuse suurenemine. Madal tööviljakus ja tootlikus;
 • Ettevõttesiseste konfliktsituatsioonide hulga kasv;
 • Probleemid organisatsiooni juhtimises;
 • Vastuseis muudatustele, uuenduste kartus;
 • Аutokraatia ja ettevõtte üksustevahelise koostöö halvenemine;
 • Puudused palgapoliitikas, demotiveeriv juhtimisstiil. Meeskonnatöö puudumine;
 • Töötajate rahulolu, loojalsuse ja töömotivatsiooni vähenemine;

Kuidas kaasata strateegiakonsultante ja mida strateegilise juhtimise konsultatsiooniprojekti realiseerimise tulemusena saavutatakse

Ettevõtte funktsioneerimise, eesmärgipärase ja tulemusliku tegutsemise eelduseks on ettevõtte strateegia arendamine. Parimate majandustulemuste saavutamiseks peavad ettevõtted pidevalt tegutsema oma ettevõtte strateegia täiendamise ja arendamisega ning püstitatud eesmärkide realiseerimisega. Oluliseks sisendiks on siin ettevõtte töötajaskond ning nende emotsionaalne sidumine ettevõtte strateegia ja selle elluviimisega.

Ettevõttel on sageli objektiivsetest ja subjektiivsetest põhjustest tulenevalt otstarbekas kaasata strateegiakonsultante, kes on abiks strateegia ja juhtimisprobleemide analüüsimisel, muudatuste kava väljatöötamisel ja uuenduste käivitamisel.

Konsultantide kaasamise faas eeldab eelkõige ettevõtte poolset valmisolekut väliste konsultantide kaasamiseks. Sellele järgneb pädevate strateegiakonsultantide otsimise ja ettevõtte strateegilise juhtimise valdkonda kaasamise faas.

Esiteks, strateegiakonsultandid külastavad ettevõtet, räägivad läbi strateegia arendamise vajadused, nägemuse ja eelseisva konsultatsiooniprojektiga seotud ootused ning probleemid, kaardistavad muudatusvajadused , analüüsivad ja kaardistavad ettevõtte strateegilise juhtimise hetkeseisundit.

Teiseks, strateegiakonsultandid analüüsivad ja kaardistavad strateegia arendamise vajaduse, koostavad ja pakuvad välja strateegilise arendustegevuse ja muudatuste protsessi aja- ja tegevuskava, samuti sisekoolituse lähteülesande

Kolmandaks, realiseerivad strateegilise juhtimise arendamise projekti vastavalt sõlmitud konsultatsioonilepingule.

Projekti teostamise faasis peavad ettevõte juhtkond ja töötajad olema informeeritud strateegilise juhtimise arendamise projektist ja kaasatud projekti teostamisse. Juhtimiskonsultandid peavad saama teha oma tööd ja omama ligipääsu informatsioonile. Konsultantide töö algab intervjuude kokkuleppimise ja alusdokumentide kogumisega. Selleks kasutatakse spetsiaalseid juhtimise analüüsi meetodeid ja protseduure. Konsultantide töö eesmärgiks on ettevõtte probleemide loogiline ja analüütiline mõtestamine, tekkinud strateegilise juhtimise probleemide sisuliste põhjuste väljatoomine, probleemide puu kirjeldamine ja lõpuks ettevõtte strateegilise juhtimise arenguks vajalike meetmete ja ettepanekute väljatöötamine ning muudatuste tegevuskava koostamine. Kõige esmase meetodina kasutatakse intervjuude läbiviimist ettevõtte juhtkonna ja töötajatega. Konsultandid püüavad vastavaid juhtimistehnikaid kasutades välja selgitada probleemide olemuse ja tekkepõhjuse. Keskendutakse võimalike lahendusteede ja meetodite otsimisele. Konsultandid kasutavad probleemide väljaselgitamiseks ka dokumentide analüüsi, kohtumisi andmete saamiseks, diagnostilist jälgimist ja muid juhtimismeetodeid. Konsultandid grupeerivad ja järjestavad probleemid tulenevalt probleemide kaalukusest ja teevad ettepanekuid probleemide lahendamise järjekorra ja viiside osas. Konsultatsiooniprojekti käigus realiseeritakse ettevõttes kokkulepitud strateegilise arendamise- ja koolituse kavad. Kõikides strateegilise juhtimise konsultatsiooniprojekti faasides töötatakse aktiivselt koostöö juhtkonnaga, informeerides oma tegevustest ja kaasates juhtkonda.

Strateegilise juhtimise projekti lõppfaasis koostavad konsultandid strateegia arendamise projekti raporti ja kokkuvõtte, kus analüüsitakse projekti tulemuslikkust ja antakse tagasisidet teostatakse projektis osalejate arvamustest ja kokkuvõtetest. Üldjuhul teevad konsultandid vastavalt kokkuleppele ettepanekuid ettevõtte strateegilise juhtimise arendamise jätkukavade osas.

Edukas strateegilise juhtimise konsultatsiooniprojekt aitab ettevõtetel leida lahendusi tekkinud probleemidele, pakkudes välja lahendusi ja ettevalmistades strateegilise juhtimise valdkonna juhtimisotsuseid.

 

Viimsi,

 

Toomas Türnpuu