Projektijuhi teenuse pakkumine

Majandusplogo2016

OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine.

Pakume klientidele projektijuhi teenust.

Milleks selline teenus?

Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi piiratuse tõttu ning toetuse reaalse kasutamisega seotud riskide maandamiseks kasutada projektijuhti väljaspoolt organisatsiooni. See võimaldab planeerida projektijuhtimisega seotud kulud projekti eelarvesse teenusena.

Pakume omalt poolt projektijuhi poolset tuge projekti idee väljatöötamiseks, viies projekti tegevusi ellu süsteemselt planeerides ja seda juhtides.

Aitame Teid projekti administratiivsel ja sisulisel juhtimisel, dokumentide haldamisel, aruandluse koostamisel ning projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamisel.

Milleks kaasata projektijuhti ?

Sageli ei ole ettevõttel otstarbekas palgata tööle tähtajalise lepinguga töötajat ja vajatakse projektijuhti projekti juhtimiseks ja edukaks realiseerimiseks.

Projektijuht töötab kliendi eesmärkidest ja huvidest lähtuvalt, pakkudes parimat teenust ja rakendades oma erialaseid oskuseid kokulepitud eesmärkide täitmiseks

Projekti juhtimine eeldab erialaste spetsiifiliste oskuste teadmist ja tundmist. Näiteks on vaja omada sidusvõrgustikku, tunda regulatsioone ja dokumente, tunda sisseostetavate kaupade ja teenuste hankimise korda, jälgida aruannete esitamise tähtaegu ja vormistamise reegleid, pidada kinni eelarvest ja ajagraafikust, suhelda erinevate partneritega, jne.

Rahastaja nõuetele vastav projektijuhtimine nõuab kõrgendatud tähelepanu ning reeglina vähendab organisatsiooni võimekust tegeleda oma põhitegevusega.

Pädev projektijuhtimine on aga projekti eduka teostamise oluliseks eelduseks.

Mida projektijuht teeb?

 • projekti elluviimise üldine koordineerimine;
 • hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • töökoosolekute korraldamine;
 • partnerite ja rahastajaga suhtlemine;
 • eelarve jälgimine;
 • abikõlblikkuse reeglite jälgimine;
 • esilekerkivate ettenägematute probleemide lahendamine;
 • vahe- ja lõpparuannete vormistamine;OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenus koosneb alljärgnevatest etappidest:
 • OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenuse kasutamine võimaldab organisatsioonidel keskenduda oma igapäevatööle ning annab kindluse, et projekt saab edukalt realiseeritud.
 • Projektiideega seotud tegevuste kaardistamine, rahastamisvõimaluste otsimine ja analüüs, taotluste nõuete ja protseduuride täpsustamine, probleemide väljaselgitamine, erinevate lahenduste kaardistamine, suhtlemine rahastajatega;
 • Projektimeeskonna loomine;
 • Projekti sisuline planeerimine, ajakava koostamine, juhtimine ja koordineerimine (aja- ja tegevuskavas ettenähtud tegevused vastavalt kinnitatud eelarvele, lähteülesannete täpsustamine, koosolekute läbiviimine, jooksev koordineerimine);
 • Projektijuhi poolne projekti diagnostika , analüüs, teostamine ja vastutus püstitatud eesmärkide saavutamisel;
 • Projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamine;
 • Projekti tehniline administreerimine, sh aruandluse koostamine.

Mida projekti edukaks teostamiseks ootame?

 • Helista ja lepime kohtumises kokku projekti edukas realiseerimises!
 • Ootame kliendilt vajaliku informatsiooni edastamist ja koostööd lisadokumentide hankimisel ja edastamisel , mida meie ei saa iseseisvalt hankida (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid).
 • Teostame kogu töö ja haldame dokumentatsiooni projekti algusest lõpuni ning koostame ka nõutavad aruanded investeeringujärgsetel aastatel.

Võta ühendust ja teeme pakkumise!

50 67751

Toomas Türnpuu

projektijuht