Deprecated: Funktsioon get_page_by_title on alates versioonist 6.2.0 vananenud! Parem variant on WP_Query. in /var/www/clients/client0/web1/web/wp-includes/functions.php on line 6078
TEGEVUSPÕHINE KULUARVESTUS – OÜ Majanduspartner – Projektitaotluste ja äriplaanide kirjutamine

TEGEVUSPÕHINE KULUARVESTUS

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub tegevuspõhise kuluarvestussüsteemi juurutamise valdkonna alast konsultatsiooni ja firma sisekoolitusi

Parimate majandustulemuste saavutamiseks peavad ettevõtted tegutsema võimalikult läbimõeldult ja tasakaalustatult, optimeerides olemasolevate ressursside kasutamist, et kulutada võimalikult säästlikult. Kulutuste efektiivsuse tõstmise eelduseks on majandusarvestuse ja kontrollisüsteemi pidev kaasajastamine. Omades infot kulude struktuurist, tekkest ning seostest tegevustega, on võimalik suunata nende efektiivset kasutamist ja ettevõtte tulemuslikkuse juhtimist suunata.

Traditsioonilised kuluarvestussüsteemid on piiratud oma kasutusvõimaluste poolest, kuna ei anna muutuvas keskkonnas piisavat ülevaadet kulude kujunemisest organisatsioonis ning seostest kulude ja tegevuste vahel. Traditsioonilise kuluarvestuse alusel saadud toodete kulud ei kajasta sageli õiglaselt tegelikku olukorda, kuna kulude jaotamisel lähtutakse enamasti vaid tootmis- või teenuse mahtudest tulenevalt.  Tänapäeva organisatsioonides suureneb üha enam üldkulude osakaal kulude struktuuris, seega on oluline, et üldkulud oleks toodetele jaotatud lähtudes nende tegelikest seostest toodetega.

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub koostööd kuluarvestussüsteemi juurutamisekskolmes erinevas vormis

Esiteks, firmasisese koolituskonsultatsiooni vormis , mis toimub rätsepatöö põhimõttel firmasisese koolituskava
koostamise ja läbiviimise kaudu

Teiseks, ühepäevase konsultatsiooni vormis kliendi juures (4 -8 tundi).

Kolmandaks, konsultatsiooni- ja arendusprojekti vormis täiustatud kuluarvestussüsteemi
evitamiseks.

Esimese koostöövormina pakume firmasisest ühe-või kahepäevast koolituskonsultatsiooni

Ettevõttesisese koolituskonsultatsiooni sisus ja vormides lepitakse kokku firmasiseselt. Vaata finantsjuhtimine

Koolituskonsultatsiooni  eesmärgiks on koolitada ettevõtte juhtrühma kuluarvestuse uutest meetoditest ja kontseptsioonidest. Põhjalikumalt vaadeldakse tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing – ABC) meetodit.

Koolituskonsultatsiooni käigus avatakse kulude ja tulemuslikkuse juhtimise temaatika, antakse ülevaade juhtimise põhimõtetest, uutest lähenemistest antud valdkonnas,tulemuslikkuse juhtimise uutest kontseptsioonidest ja toodete/teenuste – ja kliendikasumlikkusest. Selgitatakse välja millised kitsaskohad on toodete ja teenuste ettevõttesisesel kuluarvestusel ja antakse ülevaade uutest meetoditest kulude juhtimise valdkonnas. Kas ettevõtte oskab kalkuleerida ja omab ettekujutust sellest kui kasumlikud on meie erinevad tooted? Kas oskame prognoosida, milliseks kujunevad omahinnad tulevikus hoopis erineva tootestruktuuri korral? Millised on need kliendid ja tooted, mis meile tegelikult kasumlikud on? Mida teha ebarentaablite toodete/teenustega?

Kuidas muuta tooteid kasumlikuks? Kuidas kujundada toodete hinnapoliitikat ? Mis on vahet toote-, kliendi – ja brändikasumlikkusel? Need on mõned küsimused, mis tugevama konkurentsi ja kulude kasvu juures on ettevõtte konkurentsivõime seisukohast kõige olulisemad , järjest enam päevakorda tõusevad ja kindlustavad ettevõtte majandusliku arengu.

Koolituskonsultatsiooni käigus antakse ülevaade sellest , kuidas korraldada ettevõtte kulu-ja tuluarvestust , projekteerida tegevuste ajakava kaasaegse majandusarvestuse süsteemi loomiseks.

Koolituskonsultatsioon viiakse läbi arvestades ettevõtte tegevusspetsiifikat ja tegevusala.

Koolituskonsultatsiooni teemad:

1. Ettevõtte tulemuslikkuse juhtimine

2. Kasumlikuse hindamine – mille kasumlikkust meil mõista ja hinnata (mõõta) on vaja? Kuidas mõõta ning hinnata toote- ja kliendikasumlikkust; Mis on vahet kliendi- ja tootekasumlikkusel? Miks mõlemat tuleb juhtida?

3. Ettevõtte tegevuspõhise kuluarvestuse (Activity Based Costing – ABC) ja tegevuspõhise juhtimise (Activity Based Management – ABM) põhimõtetest ja ülesehitusest.Traditsiooniline vs tegevuspõhine kuluarvestus – miks meil ABC-d vaja on? Tegevuspõhise kulumudeli juurutamine – millised on kriitilised edufaktorid?

4. Tegevuspõhise kuluarvestuse, tegevuspõhise planeerimise (Activity Based Budgeting – ABB) ja tegevuspõhise juhtimise seosed operatiivse ja strateegilise planeerimise keskkonnas;

5 . Ettevõttesisene aruandlus: miks on ABC toote/teenuse, brändi- või kliendi- ja  kasumlikkuse mõõtmisel vältimatu?

Koolituskonsultatsiooni läbiviimise eel ja konkreetse pakkumise koostamiseks viiakse läbi 2- 4 tunnine tutvumine arvestussüsteemiga kliendi juures , mille käigus kuulatakse ära kliendi soovid, teostatakse süsteemi esmane analüüs ja saadakse informatsioon pakkumise koostamiseks vastavalt kliendi soovile. Koostatakse pakkumine ja kohandatakse õppematerjalid tulenevalt kliendi soovidest.

Lepitakse kokku koolituskonsultatsiooni korraldamise üksikasjad , organisatoorsed küsimused , ajakava ja pakutakse välja koolituskonsultatsiooni hind. Hinna ja koolituskava aktsepteerimisel kliendi poolt teostatakse koolituskonsultatsioon vastavalt pakkumisele ja ajakavale.

Teise koostöö variandina pakume ühepäevast  konsultatsiooni kliendi juures (4 -8 tundi).

Lihtsaim nõustamisteenuse vorm on ühepäevane (4-8 tundi) juhtimiskonsultatsioon kliendi juures, mille käigus toimub probleemide väljaselgitamine ja eesmärgi püstitamine (kaks tundi), ringkäik ettevõttes tutvumaks tehnoloogilis-organisatsioonilise protsessiga (kaks tundi), täiendavad intervjuud võtmeisikutega ja erinevad analüüsid (kolm tundi) ning lahenduste esitlemine juhtkonnale (üks tund). Ühepäevase nõustamisteenuse tulemusena on võimalik saada juhtimiskonsultandi käest nõu ja kinnitust valitud tegevusuundade kohta ning juhiseid  kuluarvestussüsteemi täiustamiseks ja parendamiseks.

Kolmanda koostöö variandina pakume konsultatsiooni kuluarvestussüsteemi evitamiseks

Kliendi vajadustest ja soovidest tulenevalt lepitakse kokku temaatika käsitlemine ja juurutamine konsultatsiooniprojektina , kus eesmärgiks seatakse muudatuste läbiviimine , kuluarvestussüsteemi ja –metoodika kaasajastamine ning uute kuluarvestusmeetodite rakendamine ettevõttes.

Konsultatsiooniprojekti koostamise faas hõlmab kohtumisi kliendi juures kliendi vajaduste kaardistamiseks ja lähteülesande määratlemiseks. Koostööprojekti koostamisel toimuvad alljärgnevad tegevused

– toimub projekti lähteülesandes ja tegevuste ajakavas kokkuleppimine.

– pakkumise koostamine ja lepingu sõlmimine.

– lähteülesande täpsustamine ja esmane analüüs.

– tulemuste esitlemine kliendile koos lähteülesandes piiritletud probleemi lahendusega

– analüüsi  ja lahenduste väljatöötamine koostöös kliendiga.

– pakutavate lahenduste ülevaatus ja muudatuste ajakavas kokkuleppimine.

– vajadusel organisatsioonisiseste muudatuste- ja koolitusvajaduste kooskõlastamine kliendiga ja koolituste läbiviimine ettevõttes 

– konsultatsiooniprojekti realiseerimise tulemusena tulemuste esitlemine kliendile , kokkuvõtete tegemine ja tulemusraporti esitamine. Vajadusel koostöö jätkamises kokkuleppimine  ja süsteemi täiendamine.

Täiendava informatsiooni saamiseks saatke meil toomas@majanduspartner.ee või täitke kontaktivorm

[contact-form-7 404 "Not Found"] 

 

Toomas Türnpuu

 

5067751