Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine majutusettevõttes

 

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub majutusettevõtetele uut sisekoolitust teemal:

”Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine majutusettevõttes ”

Koolituskursuse eesmärk ja objekt

OÜ Majanduspartner ja prof. Toomas Haldma (Tartu Ülikool) pakuvad uut sisekoolitust majutusettevõtete juhtidele, et anda ülevaade ettevõtete tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest ettevõttesisestest mõjuritest ja uutest teoreetilistest arengutest ning arendada ja kinnistada ettevõtte juhtrühma juhtimisalaseid pädevusi. Majutusettevõtte tulemuslikkuse saavutamine on otseselt seotud ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja tulemusanalüüsiga, vastavate strateegiliste ja operatiivsete plaanide väljatöötamise, majandustulemuste analüüsi , koordineerimise ja vajalike meetmete ning rakendusvariantide leidmisega. Kõik need tegevused on suunatud majutusettevõtte majandustulemuste teadlikule kujundamisele, planeerimisele, kontrollile ja analüüsile. Juhtimine – see on töö informatsiooniga eesmärkide saavutamise nimel. Sisekoolituse käigus avatakse need teemad koos ettevõtte praktiliste probleemide analüüsi ja arendamisvajaduste kaardistamisega.

Koolituskursuse sisu

Koolituskursus pakub komplekset käsitlust uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest majutus -ettevõtte tulemuslikkuse ja kasumlikkuse juhtimisel. Koolituse käigus antakse ülevaade majutusettevõtte tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet. Kursusel käsitletut arendatakse ja kinnistatakse rühmatööde käigus.

Koolituskursuse sihtrühm

Koolituskursus on mõeldud majutusettevõtete juhtidele ja juhtimisrühmale, kõigile oma tegevusega majutusettevõtte tulemuslikkust kujundavatele juhtidele – ostujuhtidele, protsessijuhtidele, turundusjuhtidele, finantsjuhtidele , osakonna juhatajatele jt juhtidele ja spetsialistidele oma valdkonna juhtimisalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Koolituskursuse ajakava ja ülesehitus

Koolituskursuse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse ajakava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi problemaatikat ja vajadusi arvestada.

Koolituskursuse teemade loetelu

Koolituskursusel käsitlemist leidvate teemade loetelu:

– Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise olemus ja koht majutus ettevõtte juhtimissüsteemis

– Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile

– Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud käsitlus

– Tulemuslikkuse hindamise tasandid majutusettevõttes

  • Rahvusvaheline majutusettevõtete tulemuslikkuse hindamise praktika

– Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart

– Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt

– Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt

– Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid

– Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt

– Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel

– Sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte kuludele

– Kategooria juhtimise (category management) mõju tulemuslikkusele

– Aspektide vaheliste seoste juhtimine

– Tulemuslikkuse hindamise praktika Eesti majutusettevõtetes

Koolituskursuse oodatavad tulemused

Koolituskursuse tulemusena paraneb juhtrühma arusaamine ettevõtte arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja majutusettevõtte tulemuste saavutamisel. Paraneb juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasisestest protsessidest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti meeskonnatunnetus. Koolituskursuse käigus arutatakse läbi ettevõtte arenguga seonduvad kriitilised edutegurid.

Koolitaja:

Koolituskursuse viib läbi prof. TOOMAS HALDMA Tartu Ülikoolist

Koolituskursuse maksumus ja tellimine

Koolituskursuse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.

Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee , et saaksime Teiega õhendust võtta ja täpsustada kõik detailid ja asjaolud. Hinnapakkumise koostame peale otsest kontakti ja läbirääkimisi tellijaga.

TOOMAS TÜRNPUU

OÜ Majanduspartner

Partner

Tel +372 5067751

www.majanduspartner.ee

//