TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Töökeskkonnaspetsialisti (TS) teenuse ettevalmistamine ja osutamine;

 • TS tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Ettevõte) põhitegevusega,  struktuuriga, põhitegevusega, töökeskkonna hetkeolukorra vastavusega , dokumentide seisukorra jms asjaoludega jms;
 • selgitab välja j Ettevõte juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid, koostöö korralduse;
 • selgitab välja Ettevõte töökeskkonnale ja tegevusele kohalduvate töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõuded;
 • kooskõlastab juhtkonnaga teenuse kava ja koostab hinnapakkumise ja tegevuse ajakava. Ettevõttega sõlmitakse leping;
 • TS koostab Ettevõttele töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni ning hooldab ja ajakohastab seda pidevalt;
 • seab Ettevõttes organisatsioonis sisse nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase juhtimis- ja töökorralduse;
 • viib läbi Ettevõtte juhtkonna poolt volitatud võtmeisikute töötervishoiu- ja tööohutusalased täiendkoolitused;
 • kavandab ja koostab Ettevõtte töökeskkonnas ettenähtud tööohutuse plaanid;
 • viib läbi Kliendi töökeskkonnas ettenähtud riskianalüüsid, sisekontrolli ja auditid ning dokumenteerib tulemused;
 • korraldab vajadusel töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmised;
 • kavandab kontrollitegevuses avastatud puuduste ja mittevastavuste ilmnemise korral vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased abinõud ja meetmed ning kindlustab nende rakendamise;
 • korraldab võimaliku tööõnnetus- või kutsehaigestumise juhtumite esinemise korral juhtumi nõuetekohase menetlemise;
 • menetleb tööõnnetusi vastavalt kehtestatud korrale
 • korraldab tööinspektori ettekirjutuse korral selle täitmise;
 • esindab Ettevõtet suhetes Tööinspektsiooniga;
 • teeb ettepanekuid ja juhendab Ettevõtte juhtkonda töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse tõhustamisel;
 • teostab Ettevõttes muid seadusandlusest tulenevaid tegevusi;