Tekkepõhine finantsarvestus avalikus sektoris

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub avaliku sektori asutustele koolitust teemal ;

” TEKKEPÕHINE FINANTSARVESTUS AVALIKUS SEKTORIS”

Eesmärk

Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise meetoditest ja tekkepõhise finantsarvestuse juurutamise protsessidest, arendada ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõsta nende finantsalaseid kompetentse.

Koolitusvajadus

Aastaks 2017 minnakse Eesti Vabariigi kõigis ministeeriumites üle tekkepõhisele eelarvele ning sellest tulenevalt ka tekkepõhisele riigieelarvele. Selle nimel on Eestis töötatud 2011. aastast alates. Aasta 2011 detsembris jõustus Euroopa Nõukogu direktiiv 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, mille siseriiklikuks rakendamise tähtajaks oli liikmesriikidele 31. detsember 2013. aasta. Direktiiviga seati liikmesriikidele kohustus kehtestada valitsussektorile ühtsed eelarvereeglid tagamaks valitsussektori eelarvedistsipliini ja seeläbi ka eelarvetasakaalu. Riigis finantsplaneerimise kvaliteedi tõstmiseks ja finantsaruannete kasutamisvõimaluste suurendamiseks on vajalik samade arvestusprintsiipide kasutamine kõikides asutustes eelarvestamisel ja raamatupidamises. Käesoleval ajal koostatakse riigieelarvet lähtudes kassapõhisest arvestusprintsiibist ja raamatupidamine toimub rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditest lähtuvalt tekkepõhiselt, mistõttu kasutusel olevad finantsaruanded ei anna lisaväärtust asutustele eelarveprotsessis otsuste tegemisel. Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (Economic and Monetary Union) täisliikme staatus kohustab Eestit järgima Euroopa Liidus valitsussektori eelarvepositsiooni kohta sätestatud kriteeriume. Valitsussektori tugev eelarvepositsioon on üheks peamiseks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks ning oluline tulemusnäitaja rahvusvahelisel tasandil. Seetõttu on eelarvepositsiooni pidevaks monitoorimiseks vajalik usaldusväärse finantsinformatsiooni olemasolu. Kuna hinnang eelarvepositsiooni vastavusele sätestatud kriteeriumite alusel antakse riigi tekkepõhise raamatupidamise aruandluse põhjal, on tekkinud vajadus tõsta riigis finantsplaneerimise ja -aruandluse kvaliteeti ning koostada riigieelarvet ka tekkepõhiselt lisaks olemasolevale kassapõhisele arvestusele. Lähtuvalt eelpool öeldust oleme koostanud koolituse kava, mis avab tekkepõhise arvestuse olemuse.

Koolituse sisu

Koolitus avab komplekselt avaliku sektori finantsarvestuse käsitluse uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest. Koolituse käigus avatakse avaliku sektori finantsarvestuse olemus ja põhimõtted finantsarvestuse uuendamiseks ja asutuse üleminekuks tekkepõhisele arvestusele.

Koolituse sihtrühm

Koolituse sihtrühma kuuluvad ministeeriumide ja nende valitsemisalade riigiasutuste ning põhiseaduslike institutsioonide finants- ja eelarvejuhid, finansistid, eelarvestajad, kulujuhid, tippjuhid, osakonna juhatajad, kes vajavad õpet arvestusvaldkonna teadmiste ja oskuste täiendamiseks. Koolituse sisu, ajakava ja sihtrühm koostatakse koostöös tellijaga. Koolituse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse täpsustatud kava ja teemade ülesehitusel arvestatakse maksimaalselt kliendi vajadustega ja koolitus koostatakse „rätsepatöö meetodil“.

Koolituse teemade loetelu:

 • avaliku sektori finantsjuhtimise keskkond;
 • finantsjuhtimise süsteemi koordineerimise põhiülesanded:
 • uus haldusjuhtimine, NPM (New Public management);
 • ühtse riigivalitsemise suunad ( Whole of Government Approach) ;
 • avaliku sektori peamised arengusuunad ja kitsaskohad;
 • avaliku organisatsiooni juhtimise põhimõtted;
 • traditsioonilise kuluarvestuse puudused;
 • tekkepõhise eelarvestamise roll;
 • nõuded tekkepõhisele eelarvestamisele;
 • avaliku finantsjuhtimise areng Eestis;
 • rahvusvahelised ja Eesti finantsjuhtimise regulatsioonid;
 • tekkepõhise ja kassapõhise arvestuse olemus (nt mis eesmärk on kummalgi
 • eelarvel ja mis infot andmed kannavad);
 • eelarvestamine (valitsussektor, riik, valitsemisala, asutus);
 • tulude planeerimine ja tulude eelarve;
 • finantseerimistegevuse planeerimine ja finantseerimistegevuse eelarve
 • kulude planeerimine ja kulude eelarve;
 • investeeringute planeerimine ja investeeringute eelarve;
 • rahavoo planeerimine ja rahavoo eelarve;
 • EN direktiiv 2011/85 liikmes riikide eelarveraamistiku kohta;
 • eelarvepoliitika kujundamine;
 • tekkepõhise ja kassapõhise eelarvestamise põhimõtted;
 • tekkepõhisele eelarvestamisele üleminek;
 • eelarve koostamise etapid;
 • eelarvestamise protsess ja meetodid;
 • tulemuspõhine eelarvestamine (Performance budgeting);
 • tulemuspõhise eelarvestamise eelised ja liigid;
 • tulemuslikkuse juhtimise tasandid;
 • programmipõhine eelarvestamine;
 • eelarve ülesehitus ja põhikomponendid;
 • eelarvete ja aruannete kasutamine finantsotsuste tegemiseks;
 • eelarvestamise ja aruandluse seosed;
 • tulemuslikkuse hindamine eelarvete ja aruannete järgi;
 • avaliku sektori kuluarvestuse süsteem;
 • tegevuspõhine kuluarvestus;
 • tegevuspõhise kuluarvestuse etapid;
 • ressurside kasutamise mõjurid kuludele;
 • jms
Koolituse maksumus
Kursuse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.
Koolituse oodatavad tulemused
Mida avalik organisatsioon saab koolituse tulemusena?
Koolitus tulemusena paraneb avaliku sektori asutuse juhtide, juhtrühma ja spetsialistide arusaamine organisatsiooni finantsarvestuse arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest asutuse tulemuslikkuse juhtimisel.
Paraneb juhtrühma arusaamine firmasisestest arvestus protsessidest ja meeskonnatunnetus. Koolituse käigus arutatakse läbi asutuse finantsjuhtimise arendamisega seonduvad kriitilised faktorid ja arengutegurid.
Koolituse tellimine
Toomas Türnpuu,
OÜ Majanduspartner,
5067751
toomas@majanduspartner.ee

[contact-form-7 404 "Not Found"]

//