Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine ja juhtimine

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub avaliku sektori organisatsioonidele praktilise koolituskonsultatsiooni läbiviimist teemal „Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine ja juhtimine “

Pakkumus sisaldab;

1) Esiteks, 4 tunnise konsultatsiooni läbiviimist avalikus organisatsioonis, kus selgitatakse välja kliendi tulemuslikkuse hindamise ja selles kasutatavate mõõdikute problemaatika ning kuulatakse ära kliendi soovid koolituskonsultatsiooniks ja nägemus süsteemi arendamiseks ning seosed asutuse arengukava koostamisega.
Teostatakse tulemuslikkuse hindamise süsteemi esmane analüüs, tutvutakse asutuse dokumentide ja siseregulatsioonidega, saadakse kliendilt informatsiooni praktilise koolituskonsultatsiooni ajakava ja sisu ettevalmistamiseks teemal; „Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine ja juhtimine“.

2) Teiseks, ühepäevase (8 – 16 akadeemilist tundi) praktilise koolituskonsultatsiooni teemal “Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine ja juhtimineläbiviimine kokkuleppel Tellijaga.

Koolituskonsultatsiooni eesmärgiks on koolitada asutuse juhtrühma tulemuslikkuse juhtimise valdkonna temaatikast lähtudes praktilisest organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise süsteemi näitest, selle raames kasutatavatest mõõdikutest, nende analüüsist ja süsteemi täiustamise vajadustest.

Koolituskonsultatsiooni käigus antakse ülevaade avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet. Koolituse käigus avatakse avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise temaatika, antakse ülevaade tulemuslikkuse hindamise põhimõtetest, uutest lähenemistest ja kontseptsioonidest antud valdkonnas ja eriti avalikus sektoris. Koolituskonsultatsiooni käigus toimub praktiline organisatsiooni mõõdikute süsteemi arendamine rühmatööde käigus.

Koolitusel võimalikud käsitlemist leidvad teemad;

 • Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja tulemuslikkuse juhtimise olemus ja koht juhtimissüsteemis;
 • Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile;
 • Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud ja süsteemne käsitlus;
 • Tulemuslikkuse hindamise tasandid organisatsioonis;
 • Rahvusvaheline majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamise praktika;
 • Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt;
 • Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel;
 • Sisemiste protsesside juhtimise mõju asutuse kuludele;
 • Aspektide vaheliste seoste juhtimine;

Koolituskonsultatsioooni oodatavad tulemused

Koolituse tulemusena paraneb avaliku sektori organisatsiooni juhtrühma arusaamine asutuse arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja tulemuste saavutamisel.
Paraneb avaliku sektori organisatsiooni juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasiseste protsesside juhtimisest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti organisatsioonisisene meeskonnatunnetus.
Koolituskonsultatsiooni viib läbi TÜ majandusarvestuse professor Toomas Haldma
Koolituskonsultatsiooni täpustatud sisu ja ajakava kokkuleppel Tellijaga peale organisatsiooni külastust.

Toomas Türnpuu
OÜ Majanduspartner
Partner

5067751

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.